Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

ANUNT DE CONCURS


Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

-un post de medic specialist confirmat în specialitatea boli infec?ioase la Compartiment Boli Infectioase, pe durata nedeterminata

 

       Concursul  va avea loc dupa 30 de zile de la publicarea anuntului în “Viata medical” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gh.Marinescu” Târnaveni.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

· cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

· copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

· copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

· dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

· acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

· cazierul judiciar;

· certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

· chitanta de plata a taxei de concurs.

· copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este postata pe site-ul MS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr. 2, mun. Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, respectiv în perioada 14.09.2018-04.10.2018, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS


Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes, nr.2, judetul Mures, organizează concurs conform HG 286/23.03.2011, pentru ocuparea functiilor contractuale  vacante  de:

       -1 post de asistent medical generalist la sectia Neurologie

       -1 post de infirmier la sectia Obs.Ginecologie

       -1 post de infirmier la compartiment ATI

       -1 post de conducator auto la Biroul Aprovizionare-transport si achizitii

       -1 post de registrator medical la Biroul de primire

     

Concursul se va desfasura astfel: 

- Selectia dosarelor de înscriere si afisarea rezultatelor la selectia dosarelor de înscriere în perioada 24.09.2018-25.09.2018 pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 01.10.2018,  ora 9.00

- Proba practica în data de 09.10.2018,  ora 9.00

- Interviul în data de 15.10.2018,  ora 9.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalist la sec?ia Neurologie: Studii postliceale/studii superioare de scurta durata/superioare de specialitate.Vechime în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni.

      Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile de infirmieri: nivelul studiilor – absolvire a 10 clase. Nu este necesara vechime.Constituie avantaj cursul de calificare profesionala pentru func?ia de infirmier.

 

Conditii speciale de participare la concurs  pentru postul  de conducator auto: Posesor al permisului de conducere de categoriile B,C, C+E si cunostinte  de mecanica auto.Vechime în functia de conducator auto minim 3 ani.

 

Conditii speciale de participare la concurs  pentru postul  de registrator medical: nivelul studiilor – absolvire a 12 clase cu diploma de bacalaureat. Cunostin?e de operarare pe calculator.Nu este necesara vechime.

Pentru  postul vacant de asistent medical generalist candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)    cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (?coala postliceala sau studii superioare de scurta durata sau superioare) ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institu?ia publica organizatoare a concursului    ( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs )

d)    acte doveditoare  care atesta vechimea în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni

e)     cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

f)      adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

g)    curriculum vitae.

h)    copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

 

          Pentru ocuparea posturilor vacante  de infirmieri  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)    cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor de 10 clase

d)    cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e)     adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f)      curriculum vitae.

g)    copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

  

    Pentru ocuparea postulului  vacant de registrator medical la Biroul de primire candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)    cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: dovada absolvirii a 12 clase cu diploma de bacalaureat

d)    cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e)     adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f)      curriculum vitae.

g)    copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

 

    Pentru ocuparea postulului  vacant de conducator auto la biroul Aprovizionare-Transport-Achizi?ii candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

   a)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,calificarilor, permisul de conducere de categoriile B,C, C+E

d)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

     e)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

    f)curriculum vitae.

    g)copia certificatului de casatorie (daca este cazul)


Data

 

10.09.2018-21.09.2018 pâna la ora 15

Depunerea dosarelor

24. 09.2018-25.09.2018

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

26.09.2018 pâna la ora 15

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

27.09.2018 pâna la ora 15

Afisarea rez.contestatiilor la sectia dosarelor

01.10.2018  ora 9.00

PROBA  SCRISA

02.10.2018 pâna la ora 15

Afisarea  rez.la  Proba scrisa

03.10.2018  pâna la ora 15

Depunerea contestatiilor la Proba scrisa

04.10.2018  pâna la ora 15

Afisarea rez. la contestatiile la Proba scrisa

09.10.2018   ora 9.00

PROBA PRACTICA

10.10.2018  pâna la ora 15

Afisarea rez. la Proba practica

11.10.2018  pâna la ora 15

Depunerea contestatiilor la Proba practica

12.10.2018  pâna la ora 15

Afisarea rez. la contestatiile la Proba practica

15.10.2018  ora 9.00

INTERVIU DE SELECTIE

16.10.2018  pâna la ora 15

Afisarea rez. la Interviu

17.10.2018 pâna la ora 15

Depunerea contestatiilor la Interviu

18.10.2018 pâna la ora 15

Afisarea rez. la contestatiile la Interviu

19.10.2018 pâna la ora 15

Rezultatele finale


            Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada 10.09.2018-21.09.2018, între orele 8.00-15.00, la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni, str. Dr.Victor Babes, Nr. 2, Târnaveni, jud.Mures.

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161 interior 150, fax; 0265446156.


   

  

  

   

 

MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts