Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluţie mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 


Bine aţi venit!Important !

Recoltare de celule stem de la nivelul maduvei osoase

 

O noua premiera chirurgicala la Spitalul Municipal Dr. Gh. Marinescu Tarnaveni a avut loc astazi, 18.07.2019. Echipa medicala condusa de dr. Albu Daniel a efectuat prima recoltare de celule stem de la nivelul maduvei osoase, acestea fiind utilizate ulterior pentru tratamentul gonartrozei secundare posttraumatice a aceluiasi pacient. Mentionam ca aceasta tehnica este una dintre cele mai moderne in domeniul medicinei regenerative. Suntem incantati sa anuntam ca pacientii vor beneficia de aceste noi forme de tratament pentru patologia osteoarticulara de tip degenerativ!Important !

ANUNT


Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiei contractual  vacante  de:

-1 post de bucatar la Blocul alimentar

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Jude?ean Mure? aprobat prin Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Judet Mures nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selectia dosarelor de înscriere în perioada 05.09.2019-06.09.2019 pâna la ora 15.00

- Proba practica în data de 11.09.2019, ora 10.00

- Interviul în data de 17.09.2019, ora 10.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

 

Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de bucatar:

- nivel de studii –10 clase ?i calificare de bucatar;

Minim 3 ani vechime.

 

          Pentru ocuparea postului  vacant  de bucatar candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: dovada absolvirii a 10 clase ?i calificare de bucatar

d) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate

f) curriculum vitae

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

      Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

      În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

      Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 21.08.2019-04.09.2019  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Condi?iile de desfa?urare a concursului,bibliografia ?i actele solicitate candida?ilor pentru dosarul de înscriere se vor afi?a la sediul Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni ?i site-ul wwwspitaltarnaveni.ro

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT


Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

-un post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea boli infec?ioase la Compartiment Boli Infec?ioase

          Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

·        cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

·        copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

·        copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

·        dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

·        acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

·        cazierul judiciar;

·        certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

·        chitanta de plata a taxei de concurs.

·        copia actului de identitate în termen de valabilitate

          Taxa de concurs este de 150 lei.

          Tematica de concurs este postata pe site-ul MS.

    Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr.Victor Babes,Nr.2,mun. Târnaveni, jude?ul Mure?, biroul RUNOS,pâna în dat de 26 august 2019 iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161,interior 150- Biroul RUNOS.

 


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT


Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale  vacante  de: 

-2 posturi de portari la Compartimentul Paza

-1 post de informatician la Biroul Administrativ

-1 post de brancardier la Compartimentul Primiri Urgente

-1 post de asistent medical generalist la sectia Psihiatrie Barbati

-1 post de asistent medical generalist la Compartimentul de management al calita?ii serviciilor medicale

 

         conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade ?i trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce func?ioneaza sub autoritatea Consiliului Jude?ean Mure? aprobat prin Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Mure? nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selec?ia dosarelor de înscriere în perioada 02.09.2019-03.09.2019 pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 09.09.2019,  ora 10.00

- Proba practica în data de 13.09.2019, ora 10.00

- Interviul în data de 19.09.2019, ora 10.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

 

Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile  de portari:

- nivel de studii –10 clase ?i atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza;

Nu se solicita vechime.

Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de  informatician:

- nivel de studii – superioare, diploma de licenta, informatician;

Minim 3 ani vechime.

Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de brancardier:

- nivel de studii – 10 clase;

Nu se solicita vechime.

Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistent medical generalist :

Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale/studii superioare de scurta durata/superioare. Vechime în func?ie de asistent medical generalist de minim 1 an.

Pentru ocuparea posturilor vacante  de portari candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: dovada absolvirii a 10 clase ?i atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza;

d)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate

f)curriculum vitae

g)copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

Pentru ocuparea postului vacant de informatician candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: diploma   de licenta însotita de suplimentul descriptiv (foaia matricola);

d)Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea în munca, în meserie ?i/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

f)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate

g)curriculum vitae

h)copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

          Pentru ocuparea posturilor vacante  de brancardieri  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

i)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

j)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

k)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: dovada absolvirii a 10 clase

l)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

m)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate

n)curriculum vitae

o)copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

        Pentru  posturile vacante de asisten?i medicali generali?ti candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat, ?coala postliceala/studii superioare de scurta durata sau superioare) ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institu?ia publica organizatoare a concursului( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs )

d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea în munca, în meserie ?i/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

f)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae.

h)copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)  

      Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

      În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

      Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 19.08.2019-30.08.2019  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Condi?iile de desfa?urare a concursului,bibliografia ?i actele solicitate candida?ilor pentru dosarul de înscriere se vor afi?a la sediul Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni ?i site-ul wwwspitaltarnaveni.ro

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.


  

  


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNTCONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI MUNICIPAL ”DR.GHEORGHE MARINESCU”  TÂRNAVENI

      În conformitate cu Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a functiei de manager - persoana fizica la Spitalul Municipal ” Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni, aprobat prin Dispozitia Consiliului Judetean Mures nr.365 din 24 iunie 2019,

     Organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Manager-persoana fizica la Spitalul Municipal ” Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni.

       Concursul pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica la Spitalul Municipal              „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni va avea loc la sediul Spitalul Municipal” Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni, str. Victor  Babe? nr.2, în perioada  13.08.2019-22.08.2019, desfasurându-se în doua etape:

•    Etapa de verificare a îndeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite în publicatia de concurs, care va avea loc în data de 13.08. 2019, ca etapa eliminatorie;

•    Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura la sediul spitalului pe baza temelor cadru prestabilite, în data de 22.08.2019, începând cu ora 1000.

 

Calendarul de desfasurare a concursului este urmatorul;

 

Data limita pâna la care se pot depune dosarele de concurs

12.08.2019, ora 12.00

Verificarea dosarelor

13.08.2019

Afisarea rezultatului verificarii dosarelor

13.08.2019, pâna la ora 12.00

Termen de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificarii dosarelor

pâna la data de 14.08.2019, ora 12.00

Termen de solu?ionare a  contestatiilor privind verificarea dosarelor

pâna la data de 16.08.2019, ora 12.00

Afisarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidatii declarati admisi în urma finalizarii probei de verificare a dosarelor de înscriere

pâna la data de 16.08.2019, ora 13,00


Sustinerea publica a proiectelor de management

22.08.2019, începând cu ora 10,00

Afisarea rezultatului probei de sustinere a proiectului de management

23.08.2019, ora 12.00

Depunerea contestatiilor privind rezultatul probei de sustinere a proiectului de management

pâna la data de 26.08.2019, ora 12.00

Termen de solutionare a contestatiilor privind proba de sustinere a proiectului de management si afisarea rezultatului final al concursului

28.08.2019, ora 12.00


La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)  cunosc limba româna scris si vorbit;

b)  sunt absolventi ai unei institutii de învatamânt superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o institutie de învatamânt superior acreditata, potrivit legii;

d) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru savârsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

f)  sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

g) nu au îndeplinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

       Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalul Municipal ” Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni, str. Victor Babe?, nr.2, la Serviciul R.U.N.O.S. pâna la data de 12.08.2019, ora 1200.

       Dosarul de înscriere trebuie sa contina urmatoarele documente :

a)  cererea de înscriere la concurs în care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;

b)  copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c)   copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;

d)copia certificata pentru conformitate a documentelor care

atesta absolvirea cursurilor de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o institutie de învatamânt superior acreditata, potrivit legii;

e)    curriculum vitae;

f)    adeverinta care atesta vechimea în posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;

g)    cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta îsi exprima consimtamântul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

h)    adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;

i)    declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j)    copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie, etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;

k)    proiectul de management realizat de candidat;

l)  declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;

m) declaratie pe propria raspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

      Candidatii interesati vor putea efectua o vizita în cadrul spitalului în data de 19.07.2019, începând cu ora 10.00 sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management.

       Mass-media precum si orice persoana interesata poate sa îsi manifeste intentia de a participa la sustinerea publica a proiectului de management si poate adresa întrebari candidatilor în legatura cu proiectul de management. în acest sens, persoanele interesate si mass-media vor transmite pâna la data de 20.08.2019, ora 12.00 pe adresa de e-mail: concurs@aspms.ro solicitarile de participare, cu precizarea numelui si prenumelui si eventualele întrebari pe care vor sa le adreseze candidatilor în legatura cu proiectul de management.

      Participarea persoanelor interesate precum si a mass-mediei se face dupa confirmarea solicitarii de participare, de catre comisia de concurs. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologica a solicitarilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitarii de participare.

     Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme, urmând a fi adaptata la problemele Spitalului Municipal ” Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni:

1.    Planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;

2.    Siguranta si satisfactia pacientului;

3.    Managementul calitatii serviciilor medicale;

4.    Managementul resurselor umane;

5.    Performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului.

      Proiectul se realizeaza individual de catre fiecare candidat si se dezvolta într-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, marimea 12, spatiere la un rând.


Structura proiectului de management

1.    Descrierea situatiei actuale a Spitalului Municipal ” Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni

2.    Analiza SWOT a Spitalului  Municipal ” Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)

3.    Identificarea problemelor critice

4.    Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare cu motivarea alegerii facute

5.  Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara identificata/ problemele prioritare identificate, astfel:

a)    Scop

b)    Obiective

c)    Activitati

                       - definire

                       - încadrare în timp - grafic Gantt

                       - resurse necesare - umane, material, financiare

                       - responsabilitati

d)    Rezultate asteptate

e)    Indicatori - evaluare, monitorizare

f)    Cunoasterea legislatiei relevante

        Bibliografia împreuna cu anuntul de concurs si Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului se publica pe site-ul Spitalul Municipal ” Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni: www. spitaltarnaveni.ro;

        Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Municipal ” Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni, str.Victor Babe? Nr.2, municipiul Târnaveni,jude?ul Mure? - Biroul R.U.N.O.S, telefon 0265446161 interior 150.


 


      Important !

ANUNT


Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele  posturi  vacante:

- un post de medic specialist confirmat  în specialitatea chirurgie generala la sec?ia Chirurgie generala

- un post de medic specialist confirmat  în specialitatea cardiologie  la Cabinet Cardiologie

- un post de medic specialist confirmat  în specialitatea medicina de urgen?a la Compartimentul Primiri Urgen?e

 

       Concursul  va avea loc dupa 30 de zile de la publicarea anuntului în “Viata medicala” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este postata pe site-ul Ministerului Sanata?ii.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr.Victor Babes,Nr.2,mun. Târnaveni, jude?ul Mure?, biroul RUNOS,pâna la data de 22 iulie 2019, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161.


  


MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna
UTILITATEA CRIOTERAPIEI IN DERMATOLOGIE


Ce este crioterapia?

            Crioterapia reprezinta procedura de “inghetare” a leziunilor cutanate. Cel mai frecvent se realizeaza cu azot lichid, la -196 grade, producand apoptoza (moartea) celulelor. Este o procedura minim invaziva, ce nu presupune durere, doar un usor discomfort.

Ce tip de leziuni tratam in cabinet cu azot lichid?

-          Leziuni virale (ex. veruci vulgare, condiloame acuminate)

-          Leziuni non-virale (ex. keratoze seboreice)

Veruci vulgare

            Popular cunoscute si sub denumirea de “negi”, acestea sunt niste leziuni foarte frecvent intalnite in practica dermatologica curenta.

            Clinic, se prezinta sub forma unor papule hiperkeratozice (excrescente rugoase, aspre) de culoarea pielii, de obicei cu un punct negricios central, localizate in special pe maini (palmar, fetele laterale ale degetelor, periunghial), picioare (plantar), fata, genunchi, etc.

            Sunt determinate de virusul HPV (Human Papilloma Virus), cele mai commune subtipuri incriminate fiind 2, 3, 4, 27, 29 si 57, leziunile fiind inoculate prin contact direct sau autoinoculare.

            Sunt frecvent intalnite in cazul copiilor de varsta scolara, persoanelor cu eczema constitutionala (ex. dermatita atopica, datorita diminuarii functiei de bariera cutanata), persoanelor aflate sub tratament imunosupresor pentru diverse afectiuni (ex. azatioprina, ciclosporina), sau in cazul celor infectati HIV.

Netratate, leziunile cresc in dimensiuni, producand prejudiciu cosmetic si functional. (ex. cele periunghiale pot afecta cresterea unghiei  iar cele plantare provoaca jena functional la mers)

Keratoze seboreice

            Cunoscute si sub denumirea de veruci seboreice, acestea reprezinta leziuni cutanate extrem de frecvente.

            Ele apar cu precadere dupa 20 ani, statisticile aratand ca peste 90% din populatia peste 60 ani are cel putin o asemenea leziune.

            Clinic, se prezinta sub forma unor excrescente verucoase, brun- maronii pana la negru (uneori cu aspect clinic ingrijorator), cu suprafata verucoasa, variind ca forma si dimensiuni. Pot sa apara oriunde pe corp, cu exceptia palmelor, plantelor si mucoaselor.

            Etiologia (cauza) nu este cunoscuta . Par a fi influentate genetic, astfel  unii oameni  mostenesc o predispozitie de a dezvolta asemenea leziuni. Soarele poate fi, de asemenea, incriminat pentru aparitia lor, precum si unele tratamente antineoplazice.

            Diagnosticul se pune clinic si cu ajutorul dermatoscopului, de catre medical dermatolog.

            Tratamentul se indica in caz de prurit (mancarime) a leziunii, durere (ce poate apare ca urmare a traumatismelor repetate), sau din motive estetice.

Cat dureaza tratamentul?

            Frecventa sedintelor de crioterapie se va stabili impreuna cu medicul dermatolog, in functie de tipul leziunii, dimensiunea acesteia, vechimea leziunii, tolerabilitatea pacientului, etc.

            Post-terapie, sunt posibile o usoara tumefiere a zonei, inrosire, cu vezicula. Se va aplica tratamentul local recomandat (antiseptic si crema epitelizanta/ crema cu antibiotic).

De astazi dispunem si in Tarnaveni de un asemenea sistem de crioterapie.  Va asteptam in Ambulatoriul de specialitate (Policlinica), la camera 106, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, sau contra-cost,  pentru a stabili, impreuna cu medicii nostri dermatologi, dr Ignat Sonia si dr Suciu Vlad, planul terapeutic adecvat leziunilor dumneavoastra.

Dermatoscopia- preventie si interventie


Cancerul cutanat este cel mai frecvent tip de cancer, cu o crestere continua a morbiditatii in ultimele decenii, atat in lume cat si in Romania.

Cele mai frecvente tipuri de cancer cutanat non-melanocitar sunt carcinomul bazocelular si carcinomul scuamos (spinocelular), OMS relatand o frecventa de 2-3 milioane de oameni care il dezvolta annual, la nivel mondial. Pe de alta parte, melanomul, cel mai agresiv cancer cutanat, afecteaza in jur de 130 000 de oameni, la nivel mondial. Asadar, diagnosticul timpuriu al acestor tumori devine un deziderat salvator de vieti.

Ce este dermatoscopia?

Dermatoscopia, metoda non-invaziva de examinare a pielii, este considerata in momentul actual, cea mai eficienta cale de depistare a cancerelor cutanate, cu rol important si in preventia acestuia.

Ce implica examenul dermatoscopic?

In cadrul consultului, medicul dermatolog va examina, cu ajutorul dermatoscopului (instrument care mareste de 10X imaginea, permitand vizualizarea structurilor superficiale si profunde) leziuni melanocitare sau non-melanocitare (pigmentate/ non-pigmentate) cu rol in decelarea celor cu un grad ridicat de atipie si a adoptarii decizilor terapeutice corespunzatoare (ex. expectativa, re-evaluarea sau chiar excizia chirurgicala cu examen histopatologic, in functie de caz).

Avand in vedere incidenta crescuta a cancerelor cutanate, examenul dermatoscopic este recomandat anual, sau chiar mai des in situatia in care un nev melanocitar (alunita) pre-existent si-a modificat structura, forma, culoarea, sau a fost traumatizat.

Spitalul Municipal ‘Dr Gh. Marinescu’ s-a alaturat campaniei ‘Zilele Protectiei Solare’- La Roche Posay, si va invita la un examen dermatoscopic gratuit, in perioada 3 iunie-15 iulie 2019. Pe langa examinarea dermatoscopica, vom vorbi si despre necesitatea aplicarii cremei cu protectie solara si despre regula ABCD a autoexaminarii.

Examinarile vor fi facute pe baza de programare prealabila, in zilele de miercuri, orele 12:30-13:30 (Dr. Sonia Ignat) si joi, orele 12:30-13:30 (Dr. Vlad Suciu), in Policlinica, la cabinetul de Dermatologie. Va asteptam cu drag!Important !

ANUNT


Spitalul  Municipal  „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

-un post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea boli infectioase la Compartiment Boli Infectioase

          Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

          Taxa de concurs este de 150 lei.

          Tematica de concurs este postata pe site-ul MS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr.Victor Babes, Nr. 2, mun. Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, în perioada 13.04.2019 - 29.04.2019, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265 446161, interior 150- Biroul RUNOS.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT

 

Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorul  post temporar vacant:

 

- un post de farmacist confirmat în specialitatea Farmacie clinica la Farmacie Spital

 

       La concurs se pot prezenta farmaci?ti, farmaci?ti speciali?ti, farmaci?ti primari

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

·           cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

·        copie xerox de pe diploma de farmacist  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

·        copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

·        dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.447 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.531 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.618 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

·        acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

·        cazierul judiciar;

·        certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

·        chitanta de plata a taxei de concurs.

 

                  Taxa de concurs este de 150 lei.

                  Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist.

 

       Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, Târnaveni, str.Dr.Victor Babes,Nr,2,biroul RUNOS,în termen de 10 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza în maximum dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea anuntului.

 

       Relatii suplimentare se pot ob?ine la sediul unitatii, telefon 0265446161,interior 150.

 


Manager

Ec.Meghesan ZsuzsannaImportant !

Comunicat de presa


Asigurarea accesului la servicii de sanatate în regim ambulatoriu pentru populatia judetului Mures

Fonduri europene pentru investitii în echipamente în Ambulatorul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni. Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni si alte 8 unitati sanitare din judetul Mures vor beneficia de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investitii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare din cadrul Ambulatoriilor de specialitate...Citeste mai mult.


Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Mures la servicii medicale de urgenta

Fonduri europene pentru investitii în servicii medicale de urgenta la Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu" Târnaveni si alte 8 unitati sanitare din judetul Mures vor beneficia de fonduri europene pentru dotarea infrastructurii de primiri urgente si a compartimentelor de primiri urgente...Citeste mai mult.

Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informaţii despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate şi se poate  efectua indiferent de particularităţile naşterii, folosindu-se un kit special.

Dupa naşterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului şi transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)


Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts