Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

ANUNT


Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale  temporar vacante  de: 

-1 post de asistent medical generalist  la sectia Psihiatrie Femei

-1 post de infirmier la sectia Psihiatrie Femei

-1 post de infirmier la sectia Obs.Ginecologie

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade ?i trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce func?ioneaza sub autoritatea Consiliului Jude?ean Mure? aprobat prin Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Mure? nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

-Selec?ia dosarelor de înscriere în perioada 08.05.2019-09.05.2019                         pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 15.05.2019,  ora 10.00

- Proba practica în data de  21.05.2019,  ora 10.00

- Interviul în data de 27.05.2019 ,  ora 10.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

      

      Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalist :

Studii: diploma de bacalaureat,studii postliceale/studii superioare de scurta durata/superioare. Nu este necesara vechime.

      Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile de infirmieri: nivelul studiilor – absolvire a 12 clase ?i cursul de infirmieri. Nu este necesara vechime.

        Pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical generalist candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat,?coala postliceala,studii superioare de scurta durata sau superioare) ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institu?ia publica organizatoare a concursului    ( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs )

d)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f)curriculum vitae.

g)copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

         

          Pentru ocuparea posturilor temporar vacante de infirmieri candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (12 clase)?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice postului soliciata de institu?ia publica( certificat curs de infirmieri)

d)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f)curriculum vitae.

g)copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

     Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

      În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

     Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 25.04.2019-07.05.2019, în intervalul orar 7.00-15.00,la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.

 

Proba scrisa din data de 15.05.2019   a concursului pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistent medical generalist si  infirmieri va avea loc de la ora  11.00.

 

Presedinte comisie

Dr.Tanaszi Sarolta


  

 

    


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT


Spitalul  Municipal  „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

-un post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea boli infectioase la Compartiment Boli Infectioase

          Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

          Taxa de concurs este de 150 lei.

          Tematica de concurs este postata pe site-ul MS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr.Victor Babes, Nr. 2, mun. Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, în perioada 13.04.2019 - 29.04.2019, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265 446161, interior 150- Biroul RUNOS.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT

DE SOLICITARE AUTORIZATIE  DE MEDIUSpitalul Municipal „Dr. GHEORGHE MARINESCU” Târnaveni, cu sediul în localitatea Târnaveni, Strada Victor Babes Nr.2, anunta depunerea documentatiei la Agentia de Protectia Mediului Mures, întocmita  conform Ord. 1798/ 2007 a MMDD, în vederea obtinerii Autorizatiilor de mediu pentru obiectivele Spital Municipal Târnaveni, pe amplasamentele din localitatea Târnaveni, Strada Victor Babes Nr.2 si Spital Municipal Târnaveni, Strada Soimilor Nr.23.

 

Activitatea institutiei: exercitarea actului medical; ocrotirea sanatatii

 

Orice informatii, sugestii si contestatii privind impactul asupra mediului, se pot obtine la sediul APM Mures, strada Podeni Nr.10, tel: 0265-314984, 0265-314987, fax: 0265-314985, în termen de 10 zile de la publicare.

 MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT

 

Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni (jude?ul Mure?) scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare 2 posturi cu norma întreaga de medici speciali?ti confirma?i  în specialitatea psihiatrie la sec?ia Psihiatrie.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

          Taxa de concurs este de 150 lei.

          Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

    Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr.Victor Babes,Nr.2,mun. Târnaveni, jude?ul Mure?, biroul RUNOS,în perioada 29.03.2019-15.04.2019, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161, interior 150.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Comunicat de presa


Asigurarea accesului la servicii de sanatate în regim ambulatoriu pentru populatia judetului Mures

Fonduri europene pentru investitii în echipamente în Ambulatorul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni. Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni si alte 8 unitati sanitare din judetul Mures vor beneficia de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investitii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare din cadrul Ambulatoriilor de specialitate...Citeste mai mult.


Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Mures la servicii medicale de urgenta

Fonduri europene pentru investitii în servicii medicale de urgenta la Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu" Târnaveni si alte 8 unitati sanitare din judetul Mures vor beneficia de fonduri europene pentru dotarea infrastructurii de primiri urgente si a compartimentelor de primiri urgente...Citeste mai mult.

Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts