Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 


Bine ați venit!Important !

ANUNT


În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Municipal”Dr. Gheorghe Marinescu” cu sediul în Târnaveni, strada Victor Babe? , nr. 2, judetul Mure?, organizeaza concurs /examen pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director al unitatii, dupa cum urmeaza:

- 1 post de director financiar-contabil

- 1 post de director de  îngrijiri

La concurs /examen se pot înscrie candidatii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice.

Criteriile generale sunt urmatoarele:

a)au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnati definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Criterii specifice pentru directorul financiar-contabil sunt urmatoarele:

1.sunt absolven?i de înva?amânt universitar de lunga durata,cu diploma de licen?a sau echivalenta în profil economic

2.au cel pu?in 2 ani vechime în specialitatea studiilor

3.de?in certificatul de atestare a cuno?tin?elor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi,precum ?i de cunoa?tere a reglementarilor europene în domeniu

 

Criteriile specifice  pentru postul de director de îngrijiri sunt urmatoarele:

1. sunt asistenti medicali generalisti principali; 

2. au cel putin 2 ani vechime ca asistenti medicali generalisti principali; 

3. sunt absolventi de învatamânt universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de licenta/absolvire. 

 

Dosarul de înscriere la concurs pentru directorul financiar contabil trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 

d) curriculum vitae; 

e) adeverinta care atesta vechimea în munca sau în specialitatea studiilor, dupa caz; 

f) cazierul judiciar; 

g) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege; 

h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

i) copie de pe certificatul de atestare a cuno?tin?elor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi,precum ?i de cunoa?tere a reglementarilor europene în domeniu

j) proiectul de specialitate. 

 

Dosarul de înscriere la concurs pentru directorul de îngrijiri trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 

d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal; 

e) curriculum vitae; 

f) adeverinta care atesta vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, dupa caz; 

g) cazierul judiciar; 

h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege; 

i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

j) proiectul de specialitate. 

 

(2)   Dosarele  de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de data sustinerii concursului.

(3) Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 

 

Concursul /examenul pentru ocuparea functiei de director financiar contabil ?i a func?iei de director de îngrijiri ?i se va organiza ?i desfa?ura la sediul unita?ii dupa urmatorul calendar:

 

29.10.2019-12.11.2019  în intervalul orar 7.00-15.00- Perioada de înscriere a candidatilor;

13.11.2019 pâna la ora 15.00 - Selectia dosarelor de înscriere si afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;

14.11.2019 pâna la ora 15.00- Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de înscriere;

15.11.2019 pâna la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de înscriere;

19.11.2019 începând cu ora 9.00 - Desfasurarea probei scrise – Test grila;

 

19.11.2019 – sustinerea proiectului  începând cu  ora 12.00 si se continua cu Interviul de selectie de la ora 14.00

19.11.2019  pâna la ora 16.00 - Afisarea rezultatelor finale ale concursului;

20.11.2019, pâna la ora 16.00 - Depunerea contestatiilor privind rezultatele finale ale concursului

21.11.2019 pâna la ora 16.00 - Afisarea rezultatelor  finale ale concursului în urma contestatiilor.   

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu”,str.Victor Babe? Nr.2,loc.Târnaveni,jude?ul Mure?.Data limita pâna la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.11.2019, pâna la ora 15.00.

Bibliografia pentru concurs /examen si temele - cadru pentru proiectul de specialitate se afiseaza la sediul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”, str. Victor Babe? Nr.2, mun.Târnaveni,jude?ul Mure? si se publica pe site-ul  Spitalului Municipal” Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni.

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.

        Persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs este doamna Simona Rodica  Cordo?,sef Birou RUNOS la Direc?ia de Sanatate Publica a Jude?ului Mure?,tel.0731338071.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT


Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale   vacante  de: 

-1 post de asistent medical generalist la sec?ia Psihiatrie Barbati

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade ?i trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce func?ioneaza sub autoritatea Consiliului Jude?ean Mure? aprobat prin Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Mure? nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selec?ia dosarelor de înscriere în perioada 21.10.2019-22.10.2019 pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de  28.10.2019,  ora 10.00

- Proba practica în data de 01.11.2019,  ora 10.00

- Interviul în data de 07.11.2019,  ora 10.00

Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistent medical generalist :

Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale/studii superioare de scurta durata/superioare de asistent medical generalist. Vechime în func?ie de asistent medical generalist de minim 1 an.

Pentru  posturile vacante de asisten?i medicali generali?ti candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat, ?coala postliceala/studii superioare de scurta durata sau superioare de asistent medical generalist) ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institu?ia publica organizatoare a concursului (certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs)

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea în munca, în meserie ?i/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

f) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

h) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)  

Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada:07.10.2019-18.10.2019  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.
MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT


Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale temporar  vacante  de: 

-1 post de asistent medical generalist la sectia Psihiatrie Femei

-1 post de asistent medical generalist la sectia Pediatrie

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade ?i trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce func?ioneaza sub autoritatea Consiliului Jude?ean Mure? aprobat prin Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Muresnr.269/01.09.2015

- Selec?ia dosarelor de înscriere în perioada 14.10.2019-15.10.2019 pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de  21.10.2019,  ora 10.00

- Proba practica în data de 25.10.2019,  ora 10.00

- Interviul în data de 31.10.2019,  ora 10.00

Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asisten?i medicali generali?ti :

Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale/studii superioare de scurta durata/superioare de asistent medical generalist. Nu se solicita vechime .

Pentru  posturile vacante de asisten?i medicali generali?ti candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat, ?coala postliceala/studii superioare de scurta durata sau superioare de asistent medical generalist) ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institu?ia publica organizatoare a concursului (certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs )

d) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)  

Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada:07.10.2019-11.10.2019  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT


Spitalul Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni, Conform Hotarârii Guvernului nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor  contractuale si a criteriilor de promovare  în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institutiile publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr.269/01.09.2015, Organizeaza concurs pentru  promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a urmatoarea categorie de personal: contabil.

Concursul se va desfasura la sediul  Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni situat in str. Dr. Victor Babes Nr. 2-4 jud. Mures.

Criteriile de selectie constau în verificarea îndeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite în publicatia de concurs, etapa eliminatorie.

Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

a) Test-grila /lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din bibliografia atasata

Înscrierile se fac la secretariatul comisiei de concurs (Târnaveni str. Victor Babes, nr.2, Biroul Resurse umane, tel: 0265 446161 int.150) în perioada 02.10.2019-15.10.2019 între orele 8.00-15.00.

Proba scrisa se desfasoara în data de 17.10.2019, de la ora 9.00.

Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1. Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unitatii organizatoare a concursului

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz

3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor

4. Adeverinta cu vechimea în specialitate

Regulamentul de organizare si desfasurare  a concursului si bibliografia pentru concurs sunt publicate pe site-ul institutiei www.spitaltarnaveni.ro si se va afisa la avizierul unitatii. Informatiile suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs – Biroul Resurse Umane tel. 0265446161 int.150.


MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna
UTILITATEA CRIOTERAPIEI IN DERMATOLOGIE

Ce este crioterapia?

            Crioterapia reprezinta procedura de “inghetare” a leziunilor cutanate. Cel mai frecvent se realizeaza cu azot lichid, la -196 grade, producand apoptoza (moartea) celulelor. Este o procedura minim invaziva, ce nu presupune durere, doar un usor discomfort.

Ce tip de leziuni tratam in cabinet cu azot lichid?

-          Leziuni virale (ex. veruci vulgare, condiloame acuminate)

-          Leziuni non-virale (ex. keratoze seboreice)

Veruci vulgare

            Popular cunoscute si sub denumirea de “negi”, acestea sunt niste leziuni foarte frecvent intalnite in practica dermatologica curenta.

            Clinic, se prezinta sub forma unor papule hiperkeratozice (excrescente rugoase, aspre) de culoarea pielii, de obicei cu un punct negricios central, localizate in special pe maini (palmar, fetele laterale ale degetelor, periunghial), picioare (plantar), fata, genunchi, etc.

            Sunt determinate de virusul HPV (Human Papilloma Virus), cele mai commune subtipuri incriminate fiind 2, 3, 4, 27, 29 si 57, leziunile fiind inoculate prin contact direct sau autoinoculare.

            Sunt frecvent intalnite in cazul copiilor de varsta scolara, persoanelor cu eczema constitutionala (ex. dermatita atopica, datorita diminuarii functiei de bariera cutanata), persoanelor aflate sub tratament imunosupresor pentru diverse afectiuni (ex. azatioprina, ciclosporina), sau in cazul celor infectati HIV.

Netratate, leziunile cresc in dimensiuni, producand prejudiciu cosmetic si functional. (ex. cele periunghiale pot afecta cresterea unghiei  iar cele plantare provoaca jena functional la mers)

Keratoze seboreice

            Cunoscute si sub denumirea de veruci seboreice, acestea reprezinta leziuni cutanate extrem de frecvente.

            Ele apar cu precadere dupa 20 ani, statisticile aratand ca peste 90% din populatia peste 60 ani are cel putin o asemenea leziune.

            Clinic, se prezinta sub forma unor excrescente verucoase, brun- maronii pana la negru (uneori cu aspect clinic ingrijorator), cu suprafata verucoasa, variind ca forma si dimensiuni. Pot sa apara oriunde pe corp, cu exceptia palmelor, plantelor si mucoaselor.

            Etiologia (cauza) nu este cunoscuta . Par a fi influentate genetic, astfel  unii oameni  mostenesc o predispozitie de a dezvolta asemenea leziuni. Soarele poate fi, de asemenea, incriminat pentru aparitia lor, precum si unele tratamente antineoplazice.

            Diagnosticul se pune clinic si cu ajutorul dermatoscopului, de catre medical dermatolog.

            Tratamentul se indica in caz de prurit (mancarime) a leziunii, durere (ce poate apare ca urmare a traumatismelor repetate), sau din motive estetice.

Cat dureaza tratamentul?

            Frecventa sedintelor de crioterapie se va stabili impreuna cu medicul dermatolog, in functie de tipul leziunii, dimensiunea acesteia, vechimea leziunii, tolerabilitatea pacientului, etc.

            Post-terapie, sunt posibile o usoara tumefiere a zonei, inrosire, cu vezicula. Se va aplica tratamentul local recomandat (antiseptic si crema epitelizanta/ crema cu antibiotic).

De astazi dispunem si in Tarnaveni de un asemenea sistem de crioterapie.  Va asteptam in Ambulatoriul de specialitate (Policlinica), la camera 106, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, sau contra-cost,  pentru a stabili, impreuna cu medicii nostri dermatologi, dr Ignat Sonia si dr Suciu Vlad, planul terapeutic adecvat leziunilor dumneavoastra.Important !

Comunicat de presa

Asigurarea accesului la servicii de sanatate în regim ambulatoriu pentru populatia judetului Mures

Fonduri europene pentru investitii în echipamente în Ambulatorul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni. Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni si alte 8 unitati sanitare din judetul Mures vor beneficia de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investitii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare din cadrul Ambulatoriilor de specialitate...Citeste mai mult.


Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Mures la servicii medicale de urgenta

Fonduri europene pentru investitii în servicii medicale de urgenta la Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu" Târnaveni si alte 8 unitati sanitare din judetul Mures vor beneficia de fonduri europene pentru dotarea infrastructurii de primiri urgente si a compartimentelor de primiri urgente...Citeste mai mult.

Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL

În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' Târnăveni
Localizare (Google maps)


Ultima actualizare:Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts