Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

Concurs pentru  promovare în grade sau trepte profesionale


       Prin Hotarârea Guvernului H.G.R. nr.1027/11.11.2014 a fost modificat si completat Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor  contractuale si a criteriilor de promovare  în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice,aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.286/2011. În concordanta cu noile reglementari legale, a fost aprobat, prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr. 309/04.12.2014, Regulamentul de ocupare  a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale si a  criteriilor de promovare  în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institutiilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures, organizeaza concurs pentru  promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a urmatoarelor categorii de personal: economist, contabil,  consilier juridic

 

         Concursul se va desfasura la sediul  Spitalului Municipal “Dr.Gh.Marinescu” Târnaveni situat in str. Dr. Victor Babes Nr.2-4 jud. Mures.

          Criteriile de selectie constau în verificarea îndeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite în publicatia de concurs, etapa eliminatorie.

 

          Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

a)    Test-grila /lucrare scrisa de verificare a cunostintelor  din bibliografia atasata

 

         Înscrierile se fac la secretariatul comisiei de concurs (Târnaveni str.dr.V.Babes , nr.2 , Biroul Resurse umane tel: 0265446161 int.150) în perioada 14.03.2017-27.03.2017 între orele 8.00-15.00, concursul desfasurându-se în perioada 14.03.2017-07.04.2017, dupa cum urmeaza:

         Proba scrisa se desfasoara în data de 04.04.2017 de la ora 9.00.

     

           Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1.     Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unitatii organizatoare a concursului

2.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii , dupa caz

3.     Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor

4.     Adeverinta cu vechimea în specialitate

 

 

      Regulamentul de organizare si desfasurare  a concursului si bibliografia pentru concurs sunt publicate pe site-ul institutiei www.spitaltarnaveni.ro si se va afisa la avizierul unitatii. Informatiile suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs – Biroul Resurse Umane tel. 0265446161 int.150.

 

MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS


    Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale  vacante  de:

Asistent medical generalist, 5 posturi pe durata nedeterminata,

- un post la Compartiment Boli Infectioase, un post la sectia Chirurgie generala, un post la sectia Obstetrica – ginecologie - Sala de nasteri, un post la sectia Pediatrie, un post la sectia Psihiatrie Barbati,

- registrator medical la Compartiment Primiri Urgente, 1 post pe durata nedeterminata conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

-Selectia dosarelor de înscriere în perioada 20.03.2017-21.03.2017 pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 27.03.2017,  ora 9.00

- Proba practica în data de 31.03.2017,  ora 9.00

- Interviul în data de 31.03.2017,  ora 12.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistent medical generalist :

Studii:diploma de bacalaureat, PL,SSD,S

          - vechime în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni. Se accepta voluntariat.

Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de registrator medical: 12 clase+diploma de bacalaureat. Fara condi?ii de vechime.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 06.03.2017-17.03.2017  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna


 


 


   


  Important !

ANUNT DE LICITATIE


Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" cu sediul in Tarnaveni, str. Victor Babes,  nr. 2, anunta:

Organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea  urmatoarelor spatii  :

-  spatii cu destinatia automate de cafea,

- spatiu cu destinatia comercializarii acoperitori incaltaminte confectionati din polietilena (botosei de unica folosinta),

-  spatiu pentru instalarea unui chiosc  cu destinatia comercializarii marfurilor alimentare si nealimentare fara tutun si bauturi alcoolice.

 

1.  Pretul de pornire al licitatiei pentru destinatia automatelor de cafea este de 200 lei/mp/luna, pas de licitatie 10% din valoarea pretului de pornire, respectiv 20 lei/mp

 

2. Pretul de pornire al licitatiei pentru destinatia comercializarii acoperitori incaltaminte confectionati din polietilena (botosei de unica folosinta) este de 200 lei/mp/luna, pas de licitatie 10% din valoarea pretului de pornire, respectiv 20 lei /mp

 

3.  Pretul de pornire al licitatiei pentru destinatia instalarii unui chiosc  cu destinatia comercializarii marfurilor alimentare si nealimantare fara tutun si bauturi alcoolice  este de 100 lei/mp/luna, pas de licitatie 10% din valoarea pretului de pornire , respectiv 10 lei /mp

 

Licitatia se va desfasura in data de 06.03.2017  ora 11  la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" Tarnaveni.

Procurarea caietelor de sarcini si depunerea ofertelor de licitatie se va face in perioada 24.02.2017  - 03.03.2017, la biroul A.T.A.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Spitalului, telefon 0265/446161 int.126MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS


    Spitalul  Municipal  „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni, scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,  un post de farmacist confirmat în specialitatea Farmacie clinica la Farmacie Spital.

       Concursul  va avea loc dupa 30 de zile de la publicarea anuntului în “Viata medicala” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gh.Marinescu” Târnaveni.

       La concurs se pot prezenta farmacisti, farmacisti specialisti, farmacisti primari

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

·      cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

·      copie xerox de pe diploma de farmacist  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

·      copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

·      dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.447 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.531 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.618 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

·      acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

·      cazierul judiciar;

·      certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

·      chitanta de plata a taxei de concurs.

    Taxa de concurs este de 150 lei.

    Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist.

    Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, Târnaveni, str.Dr.Victor Babes,Nr,2,biroul RUNOS,în perioada 18.02.2017-04.03.2017, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS

 

      Spitalul  Municipal  „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare

 

- un post de medic specialist în specialitatea chirurgie generala la sectia Chirurgie generala

 

      Concursul va avea loc în data de 20.02.2017, începând cu ora 9.00, la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gh. Marinescu” Târnaveni, str. Dr. Victor Babes nr. 2, loc. Târnaveni, jud. Mures.

 

MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna


  Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts