Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 


Bine ați venit!

Informatii referitoare la pacientii internati în unitatea noastra sanitara, suspecti sau confirmati cu virusul SARS-CoV-2, se pot obtine la numarul de telefon 0731980328.


Informatii referitoare la pacientii internati în unitatea noastra sanitara se pot obtine la numarul de telefon corespunzator sectiei de internare, astfel:

   CPU – tel. 0265440103

   ATI – tel. 0372709910

   Neuro-psihiatrie – tel. 0731980311

   Interne – tel. 0731980328

   Chirurgie – tel. 0731909608

   Ginecologie – tel.0731980327

   Pediatrie – tel. 0730656421

ANUNT

Anunt


În contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul României, conform Ordinului nr.905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacant sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate în subordinea,coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, în contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul României,conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19


Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează ocuparea fara concurs a posturilor vacante din cadrul spitalului, pe perioada determinata de pâna la 30 de zile dupa terminarea starii de alerta, dupa cum urmeaza:

                - 2 posturi de Biolog la Laborator analize medicale.


Procedura de selectie se va desfasura astfel:  

- Depunerea dosarelor de înscriere în perioada 13.11.2020-19.11.2020, pâna la ora 12.00

- Verificare dosarelor de înscriere în data de 19.11.2020, de la ora 12,30

- Interviul de selectie în data de 20.11.2020 ,  ora 9.00


Conditii generale de participare:

- are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;

- cunoaste limba româna, scris si vorbit;

- are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

- are capacitate deplina de exercitiu;

- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.


Conditii speciale de participare pentru posturile de biolog-laborator clinic :

Pentru  postul de biolog laborator-clinic candidatii vor prezenta un dosar de înscriere care va contine urmatoarele documente:

a)     cererea adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare în care se mentioneaza postul vizat,însotita de declaratia privind consimtamântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii  nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  si privind libera circulatie  a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/C( Regulamentul general privind protectia datelor),cu modificarile ulterioare-anexele nr.2 si 5 la prezentul anunt

b)    copia actului de identitate în termen de valabilitate,certificate de nastere,certificate de casatorie, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat,diploma de licienta în domeniul biologiei si Masterat Laborator Clinic )

d)    copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs sau copie dupa certificatul de membru provizoriu eliberat de OBBCSSR,

e)    vechime minim 1an (se accepta si contract de voluntariat)

f)      cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

g)     adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza

h)    curriculum vitae,modelul comun european

i)       declaratia pe proprie raspundere ca este sau nu este încadrat la o alta institutie public sau privata si nu se afla în situatia de carantina sau de izolare la domiciliu


Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Candidatii vor depune dosarele  în perioada: 13.11.2020-19.11.2020, pâna la ora 12,00 la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni,str.Victor Babes Nr.2,mun.Târnaveni.

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150, fax; 0265446156.Manager

Ec. Meghesan Zsuzsanna
ANUNT

Anunt


Programul de sustinere in data de 05.11.2020 a interviului pentru ocuparea fara concurs, pe perioada determinata, la Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni, a posturilor:


INFIRMIERI - ORA 08.00

INGRIJITOARE, INGRIJITORI BLOC ALIMENTAR, BUCATAR - ORA 09.45

ASISTENTI MEDICALI - ORA 11.30

 Important !

Anunt

 

În contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul României, conform Ordinului nr.905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacant sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate în subordinea,coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, în contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul României,conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează  ocuparea fara concurs a posturilor vacante din cadrul spitalului, pe perioada determinata de pâna la 30 de zile dupa terminarea starii de alerta, dupa cum urmeaza:

-un post de medic specialist în specialitatea boli infectioase

-un post  de medic specialist în specialitatea pneumologie

-un post  de medic specialist în specialitatea medicina interna

 

Procedura de selectie se va desfasura astfel:   

-Depunerea dosarelor de înscriere în perioada 30.10.2020-04.11.2020,pâna la ora 12.00

-Verificare dosarelor de înscriere în data de 04.11.2020, de la ora 12,30

- Interviul de selectie în data de 05.11.2020 ,  ora 9.00

      Conditii generale  de participare:

- are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar?inând Spa?iului Economic European si domiciliul în România;

- cunoaste limba româna, scris si vorbit;

- are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

- are capacitate deplina de exercitiu;

- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverin?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

      Conditii speciale de participare la procedura de selectie : studii superioare de specialitate

       Candidatii vor prezenta un dosar de care va contine urmatoarele documente:

 

a)    cererea adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare în care se mentioneaza postul vizat,însotita de declaratia privind consimtamântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii  nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  si privind libera circulatie  a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE                    ( Regulamentul general privind protectia datelor),cu modificarile ulterioare-anexele nr.2 si 5 la prezentul anunt

b)    copia actului de identitate în termen de valabilitate,certificate de nastere,certificate de casatorie, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor superioare de specialitate

d)    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza-anexa nr.3 la prezentul anunt

e)     adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza

f)      curriculum vitae,modelul comun european

g)    declaratia pe proprie raspundere ca este sau nu este încadrat la o alta institutie publica sau privata si nu se afla în situatia de carantina sau de izolare la domiciliu-anexa nr.4 la prezentul anunt

 

      Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

       Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Candidatii vor depune dosarele   în perioada: 30.10.2020-04.11.2020, pâna la ora 12,00 la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni,str.Victor Babes Nr.2,mun.Târnaveni

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Anunt

 

În contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul României, conform Ordinului nr.905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacant sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate în subordinea,coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, în contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul României,conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează ocuparea fara concurs a posturilor vacante din cadrul spitalului, pe perioada determinata de pâna la 30 de zile dupa terminarea starii de alerta, dupa cum urmeaza:

-10 posturi de asistenti medicali generalisti 

-5 posturi de infirmieri

-5 posturi de îngrijitoare de curatenie

-1 post de îngrijitoare de curatenie la Bloc alimentar

-1 post de bucatar la Bloc alimentar

 

Procedura de selectie se va desfasura astfel:   

-Depunerea dosarelor de înscriere în perioada 30.10.2020-04.11.2020,pâna la ora 12.00

-Verificare dosarelor de înscriere în data de 04.11.2020, de la ora 12,30

- Interviul de selectie în data de 05.11.2020 ,  ora 9.00

      Conditii generale  de participare:

- are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;

- cunoaste limba româna, scris si vorbit;

- are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

- are capacitate deplina de exercitiu;

- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

    Conditii speciale de participare pentru posturile de asistent medical generalist :

Studii:diploma de bacalaureat + studii postliceale de asistent medical generalist/studii superioare de scurta durata/superioare de asistent medical generalist

          - fara conditii de vechime

 

      Conditii speciale de participare   pentru posturile de infirmieri:

-nivelul studiilor – absolvire a minim 10 clase si cursul de infirmieri ( sau adeverinta care dovedeste înscrierea la cursul de infirmieri). Nu este necesara vechime.

 

        Conditii speciale de participare  pentru posturile  de îngrijitoare de curatenie: nivelul studiilor –scoala generala. Nu este necesara vechime.

Conditii speciale de participare  pentru postul de bucatar:

- nivel de studii –minim 10 clase si calificare de bucatar;

Minim 3 ani vechime în functia de bucatar.

 

 

        Pentru  postul de asistent medical generalist candidatii vor prezenta un dosar de înscriere care va contine urmatoarele documente:

a)    cererea adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare în care se mentioneaza postul vizat,însotita de declaratia privind consimtamântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii  nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  si privind libera circulatie  a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE                    ( Regulamentul general privind protectia datelor),cu modificarile ulterioare-anexele nr.2 si 5 la prezentul anunt

b)    copia actului de identitate în termen de valabilitate,certificate de nastere,certificate de casatorie, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat, scoala postliceala de asistent medical generalist sau studii superioare de scurta durata sau superioare de asistent medical generalist) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului    ( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs )

 

d)    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza-anexa nr.3 la prezentul anunt

e)     adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza

f)      curriculum vitae,modelul comun european

g)    declaratia pe proprie raspundere ca este sau nu este încadrat la o alta institutie public sau privata si nu se afla în situatia de carantina sau de izolare la domiciliu-anexa nr.4 la prezentul anunt

 

Pentru ocuparea posturilor   de infirmieri  candidatii vor prezenta un dosar de înscriere care va contine urmatoarele documente:

 

a)    cererea adresata conducatorului autorita?ii sau institutiei publice organizatoare în care se mentioneaza postul vizat,însotita de declaratia privind consimtamântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii  nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  si privind libera circulatie  a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE                    ( Regulamentul general privind protectia datelor),cu modificarile ulterioare-anexele nr.2 si 5 la prezentul anunt

b)    copia actului de identitate în termen de valabilitate,certificate de nastere,certificate de casatorie, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor de 10 clase si cursul de infirmieri (sau adeverinta care dovedeste înscrierea la cursul de infirmieri)

d)    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza-anexa nr.3 la prezentul anunt

e)     adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza

f)      curriculum vitae,modelul comun european

g)    declaratia pe proprie raspundere ca este sau nu este încadrat la o alta institu?ie public sau privata si nu se afla în situatia de carantina sau de izolare la domiciliu-anexa nr.4 la prezentul anunt

 

    Pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare de curatenie  candidatii vor prezenta un dosar de înscriere care va contine urmatoarele documente:

 

a)    cererea adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare în care se mentioneaza postul vizat,însotita de declaratia privind consimtamântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii  nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  si privind libera circulatie  a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE                    ( Regulamentul general privind protectia datelor),cu modificarile ulterioare-anexele nr.2 si 5 la prezentul anunt

b)    copia actului de identitate în termen de valabilitate,certificate de nastere,certificate de casatorie, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor-scoala generala

d)    cazierul judiciar sau o declarasie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza-anexa nr.3 la prezentul anunt

e)     adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care

f)      curriculum vitae,modelul comun european

g)    declaratia pe proprie raspundere ca este sau nu este încadrat la o alta institutie public sau privata si nu se afla în situatia de carantina sau de izolare la domiciliu-anexa nr.4 la prezentul anunt

 

         Pentru ocuparea postului de bucatar  candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:

a)    cererea adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare în care se mentioneaza postul vizat,însotita de declaratia privind consimtamântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii  nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  si privind libera circulatie  a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE                    ( Regulamentul general privind protectia datelor),cu modificarile ulterioare-anexele nr.2 si 5 la prezentul anunt

b)    copia actului de identitate în termen de valabilitate,certificate de nastere,certificate de casatorie, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor-minim 10 clase si calificare de bucatar

d)    copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte   care atesta vechimea în functia de bucatar de minim 3 ani

e)     cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza-anexa nr.3 la prezentul anunt

f)      adeverinta medicala eliberata de medical de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care

g)    curriculum vitae,modelul comun european

h)    declaratia pe proprie raspundere ca este sau nu este încadrat la o alta institutie publica sau privata si nu se afla în situatia de carantina sau de izolare la domiciliu-anexa nr.4 la prezentul anunt

      Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

       Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Candidatii vor depune dosarele  în perioada: 30.10.2020-04.11.2020, pâna la ora 12,00 la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni,str.Victor Babes Nr.2,mun.Târnaveni

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.


 


Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM


Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' Târnăveni
Localizare (Google maps)

Ultima actualizare:Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts