Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

ANUNT DE CONCURS

 

Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni (judetul Mures) scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare doua  posturi de medici specialisti confirmati  în specialitatea psihiatrie la sectia Psihiatrie.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr.Victor Babes,Nr.2,mun. Târnaveni, jude?ul Mure?, biroul RUNOS,în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt,respectiv 10.04.2018-23.04.2018, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161, interior 150.

 

MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS

 

Spitalul  Municipal  „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele  posturi  vacante pe durata nedeterminata:

 

- un post  de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie si terapie intensiva  la Compartiment Anestezie si Terapie Intensiva

- un post de medic specialist confirmat în specialitatea boli infectioase la Compartiment Boli Infectioase

- un post de medic specialist confirmat  în specialitatea epidemiologie  la Compartiment Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale

 

Concursul  va avea loc dupa 30 de zile de la publicarea anuntului în “Viata medical” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gh. Marinescu” Târnaveni.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este postata pe site-ul MS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr.2, mun. Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS

 

Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni, judetul  Mures scoate la concurs în conformitate cu prevederile  Ordinului m.s.p. nr.1406/2006, coroborat cu prevederile art.184 din Legea nr.95/2006 urmatoarele functii :

- sef sectie Medicina Interna acuti

- sef sectie Chirurgie generala

- sef sectie Obstetrica -ginecologie

- sef sectie Neurologie

- sef sectie Psihiatrie I acuti barbati

- sef sectie Psihiatrie II acuti femei

- sef sectie Psihiatrie III cronici permanenti barbati

- sef sectie Psihiatrie IV cronici permanenti femei

- sef sectie Pediatrie

- sef sectie Medicina Interna cronici

- sef Laborator radiologie si imagistica medicala

- sef Laborator analize medicale

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

- cererea în care se mentioneaza functia pentru care doresc sa concureze;

- copia xerox a diplomei de studii;

- adeverinta din care sa reiasa confirmarea în gradul profesional;

- actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa 2 la normele mentionate;

- declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu functia pentru  care doreste sa concureze;

- declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla în stare de incompatibilitate;

- certificatul privind starea de sanatate;

- dovada/adeverinta din care sa rezulte ca în ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor în care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

- copia xerox a autorizatiei de libera practica sau  a certificatului  de membru al Colegiului Medicilor din România;

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea în specialitate si vechimea în specialitate;

- un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei sau a  laboratorului ;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei.

- La concursul   pentru ocuparea functiilor de sef sectie se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani în specialitatea respectiva, specialitate pe care o practica în mod curent si în care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmarii si încadrarii ca medic specialist.

- La concursul  pentru ocuparea functiei de sef de laborator analize medicale se pot prezenta medici primari si/sau specialisti cu o vechime de cel putin 5 ani în specialitatea medicina de laborator, specialitate care o practica în mod curent si în care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmarii si încadrarii ca medic specialist.

- Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioada mai mare de 5 ani consecutiv pierd dreptul de practica medicala si pot participa la concursul sau la examenul de ocupare a functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu numai dupa redobândirea  dreptului de exercitare a profesiei, obtinut în conditiile legii.

- La concursul pentru ocuparea functiilor de sef de sectie, sef de laborator  se  prezinta candidatii care au o obtinut atestatul în managementul serviciilor de sanatate si cei  care depun declaratie pe proprie raspundere ca  vor obtine acest atestat în maximum un an de la numirea în functie.

- Persoanele sanctionate în ultimii 2 ani de unitatile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum si cele carora le-a încetat contractul de administrare în conditiile stabilite la art.5, lit.b),c) sau d) din OMS nr.1406/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea concursului ori a examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau de sef de serviciu din unitatile sanitare publice, cu modificarile si completarile ulterioare,  nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau de sef de serviciu.

 

Concursul sau examenul  va consta în urmatoarele probe: interviu - sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica.

           Proba scrisa a concursului se sustine dupa întrebari cu  subiecte din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara  aferenta.

          Proba clinica sau proba practica  se sustine pe baza metodologiei  stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.

           Înscrierile  la concurs  se fac la sediul unitatii, str. Victor Babes, nr. 2, Târnaveni, judetul Mures, birou RUNOS în termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza dupa 30 zile de la publicarea în ”Viata medicala.”

            Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0265446161 interior 150.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts