Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Acasa Informatii pacienti Legislatie Audiente Organigrama Utile

     Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768 (preferabil 1920x1080)... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

     

Bine ați venit!

Incepand cu data 04.01.2021 la Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” (situat in Policlinica la etajul II), se efectueaza teste calitative de detectare anticorpi Sars-Cov2 IgG si IgM.

Pretul  unui test este de 65 Ron, se efectueaza din sange, iar rezultatul este eliberat in aceeasi zi.

Coronavirus si infectia COVID-19


Ce este un coronavirus ?

Coronavirusurile sunt o familie numeroasa de virusuri care pot provoca boli la animale sau oameni. La om provoaca infectii respiratorii, de la raceala comuna la boli mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) si Sindromul respirator acut sever (SARS). Cel mai recent coronavirus descoperit provoaca boala coronavirus COVID-19.

Ce este COVID-19 ?

COVID-19 este boala infectioasa cauzata de coronavirusul cel mai recent descoperit. Acest nou virus si aceasta boala nu au fost cunoscute înainte de aparitia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Care sunt simptomele COVID-19? ...mai mult.

Informatii referitoare la pacientii internati în unitatea noastra sanitara, suspecti sau confirmati cu virusul SARS-CoV-2, se pot obtine la numarul de telefon corespunzator sectiei de internare, intre orele 8 - 15, astfel:


Boli infectioase

tel. 0771798848

ATI

tel. 0372709910

Neuro-psihiatrie

tel. 0731980311

Interne

tel. 0731980328

Chirurgie

tel. 0731909608

Ginecologie

tel. 0731980327

CPU

tel. 0265440103

Pediatrie

tel. 0730656421


               


Informatii pacienti


Înainte de a solicita serviciile noastre, adresați-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obține biletul de trimitere.

Prezentați-va la internare cu documentele necesare.

 

Condiții generale de internare:

-Act de identitate

-Cardul de sanatate

-Bilet trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist.

-Dovada calitatii de asigurat:

 

Angajați:

-Adeverinta de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.

-Adeverinta de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;

 

Pensionari:

-Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau copie).

 

Someri:

-Adeverinta de somaj sau copie dupa carnetul de somaj.

 

Persoane fara venit:

-Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat. ...mai mult

 

Protocol privind accesul vizitatorilor in sectiile/compartimentele cu  pacienti infectati cu sars cov-2 si non covid in forma severa sau stare critica, in conformitate cu Ordinul nr.487/09.04.2021 privind modificarea OMS nr.436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus SARS Cov-2

 

Masuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 sau non COVID în cazul în care prezinta simptome severe de boala

  

Pe perioada internarii în unitatea sanitara, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistenta religioasa, potrivit specificului cultului din care face parte, si cu acordul medicului curant/medicului de garda.

În vederea asigurarii protectiei preotului si a pacientului, vizita poate avea loc în urmatoarele conditii:...mai mult

Program privind accesul apartinatorilor/reprezentantului legal/preotului la pacientii infectati cu sars cov-2 si non covid in forma severa sau stare critica


Compartiment ATI


zilnic intre orele 15:00 – 16:00

Boli Infectioase


zilnic intre orele 12:00 – 14:00

Sectia Interne acuti

zilnic intre orele 12:00 – 14:00


Programarea se face prin intermediul medicului curant!!!


 

Anunt!

Anunt

 

Privind ocuparea fara concurs, a posturilor  vacante sau temporar vacante din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Gh.Marinescu” Tarnaveni, pe perioada determinata,  in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei,conform art.27 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 din 26.05.2020, Spitalul Municipal "Dr. Ghe .Marinescu” cu sediul in localitatea Tarnaveni, str. Dr. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, organizează ocuparea fara concurs a posturilor temporar vacante din cadrul spitalului, pe perioada determinata de pana la 30 de zile dupa terminarea starii de alerta, pentru urmatoarele categorii de personal:

- 1 post de medic specialist in specialitatea urologie la Comp. Urologie

Procedura de selectie se va desfasura astfel:  

- Depunerea dosarelor de inscriere in perioada  07.05.2021-11.05.2021, pana la ora 15.00

- Verificare dosarelor de inscriere in data de 12.05.2021, de la ora 10,00

- Interviul de selectie in data de 13.05.2021 ,  ora 10.00

Conditii generale  de participare:

- are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

- cunoaste limba romana, scris si vorbit;

- are varsta minima reglementata de prevederile legale;

- are capacitate deplina de exercitiu;

- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- indeplineste conditiile de studii si alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justi?iei, de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii speciale de participare pentru postul de medic specialist in specialitatea urologie:

- studii superioare de specialitate in domeniul medical- diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare in gradul de medic specialist in specialitatea urologie

Nu solicita vechime.

Dosarele de inscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs

- dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate in termen de valabilitate

Candidatii vor depune dosarele  in perioada: 07.05.2021-11.05.2021, pana la ora 15,00 la sediul Spitalului Municipal "Dr. Ghe. Marinescu" Tarnaveni, str. Victor Babes, Nr. 2, mun. Tarnaveni.

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Tarnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.

 


Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt!

Anunt

 

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu", cu sediul in mun. Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale temporar vacante (posturi pe perioada determinata), de:

- 2 posturi de portari la Compartimentul Paza, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfasura astfel: 

- Proba scrisa in data de 14.05.2021, ora 9.00

- Proba practica in data de 20.05.2021, ora 9.00

Pentru participarea la concurs candidatii pentru posturile de portari trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- nivel de studii –10 clase si atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza; Nu se solicita solicita vechime.

Pentru  posturile  de portari candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (minim 10 clase) si atestatul pentru exercitarea profesiei de agent de paza

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie (daca este cazul)

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si dupa caz, adeverintele  vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:


Data

 

28.04.2021-06.05.2021 pana la ora 15.00

Depunerea dosarelor

07. 05.2021-10.05.2021

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

11.05.2021 pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

12.05.2021 pana la ora 15.00

Afisarea rez.contestatiilor la selec?ia dosarelor

14.05.2021  ora 9.00 

PROBA  SCRISA 

17.05.2021 pana la ora 15.00

Afisarea  rezultatelor la  Proba scrisa

18.05.2021  pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la Proba scrisa

19.05.2021  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor  la contestatiile la Proba scrisa

20.05.2021  ora 9.00 

PROBA PRACTICA 

21.05.2021  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la proba practica

24.05.2021 pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la proba practica

25.05.2021  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la contestatiile la proba practica

26.05.2021  ora 10.00

Rezultatele finale


Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in perioada 28.04.2021 - 06.05.2021 la sediul Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu", mun. Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures.

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu", mun.Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, persoana de contact: Precup Antonela, telefon 0265446161, fax 0265446156.


Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt!

Anunt

 

Spitalul Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  cu sediul în mun.Târnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante, de:

- 1 post de îngrijitoare de curatenie la Bloc alimentar

- 1 post de îngrijitoare de curatenie la sectia Medicina Interna

- 1 post de îngrijitoare de curatenie la Dispensar TBC

- 1 post de muncitor calificat la Compartimentul Tehnic

- 1 post de bucatar la Bloc alimentar

- 3 posturi de muncitori necalificati la spatii verzi, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

 

Concursul pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare de curatenie si a postului de muncitor calificat  se va desfasura astfel: 

- Proba scrisa în data de 28.04.2021,  ora 9.00

- Proba practica în data de 04.05.2021,  ora 9.00

Pentru participarea la concurs  pentru posturile de îngrijitoare de curatenie candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

- studii : Minim 8 clase. Fara conditii de vechime.

Pentru participarea la concurs pentru post de muncitor calificat (instalator) la Compartimentul Tehnic candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

- studii : Minim 10 clase si calificare de instalator

- vechime: Se solicita minim 10 ani vechime în functia de instalator.

 

Pentru  posturile  de îngrijitoare de curatenie candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (minim 8 clase)

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie (daca este cazul)

 

Pentru  postul  de muncitor calificat candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (minim 10 clase) + calificare de instalator

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie (daca este cazul)

Calendarul de concurs pentru posturile de îngrijitoare de curatenie si postul de muncitor calificat (instalator) este urmatorul:

 

Data


07.04.2021-20.04.2021 pâna la ora 15.00

Depunerea dosarelor

21. 04.2021-22.04.2021

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

23.04.2021 pâna la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

26.04.2021 pâna la ora 15.00

Afisarea rez.contestatiilor la selec?ia dosarelor

28.04.2021  ora 9.00

PROBA  SCRISA

29.04.2021 pâna la ora 15.00

Afisarea  rezultatelor la  Proba scrisa

30.04.2021  pâna la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la Proba scrisa

03.05.2021  pâna la ora 15.00

Afisarea rezultatelor  la contestatiile la Proba scrisa

04.05.2021  ora 9.00

PROBA PRACTICA

05.05.2021  pâna la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la proba practica

06.05.2021 pâna la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la proba practica

07.05.2021  pâna la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la contestatiile la proba practica

10.05.2021  ora 10.00

Rezultatele finale


Concursul pentru ocuparea postului de bucatar  si a posturilor de muncitori necalificati  se va desfasura astfel: 

- Proba practica (proba unica) în data de 28.04.2021,  ora 9.00

Pentru participarea la concurs  pentru postul de bucatar candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

- studii : Minim 10 clase si calificare de bucatar

-vechime: Se solicita minim 5 ani vechime în func?ia de bucatar.

 

Pentru participarea la concurs  pentru posturile de muncitori necalifica?i candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

- studii : Minim 8 clase. Fara conditii de vechime.

Pentru  postul  de bucatar candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (minim 10 clase)+ calificare de bucatar

d) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie (daca este cazul)

 

Pentru  posturile  de muncitori necalifica?i candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (minim 8 clase)

d) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

 

Calendarul de concurs pentru posturile de bucatar ?i posturile  de muncitori necalificati este urmatorul:


Data


07.04.2021-20.04.2021 pâna la ora 15.00

Depunerea dosarelor

21. 04.2021-22.04.2021

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

23.04.2021 pâna la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

26.04.2021 pâna la ora 15.00

Afisarea rez.contestatiilor la selectia dosarelor

28.04.2021  ora 9.00

PROBA  PRACTICA (UNICA)

29.04.2021 pâna la ora 15.00

Afisarea  rezultatelor la  Proba practica

30.04.2021  pâna la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la Proba practica

03.05.2021  pâna la ora 15.00

Afisarea rezultatelor  la contestatiile la Proba practica

04.05.2021  pâna la ora 15.00

Rezultatele finale


Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i dupa caz, adeverin?ele  vor fi prezentate ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 07.04.2021-20.04.2021 la sediul Spitalul Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  mun.Târnaveni, str. Victor Babe? , nr. 2, judetul Mure? .

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  mun.Târnaveni, str. Victor Babe? , nr. 2, judetul Mure?, persoana de contact: Precup Antonela telefon 0265446161, fax 0265446156.

     


Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Psiho-specialistii din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni

ofera consultanta telefonica gratuita pentru cei afectati de stresul pandemiei


Pandemia de coronavirus inseamna pentru multi oameni cresterea ingrijorarilor in legatura cu propria sanatate sau a celor dragi, poate inseamna stres, anxietate, tristete, singuratate.

Aceste emotii pot fi coplesitoare si pot face ca trecerea printr-o perioada de izolare, carantina, imbolnavire sau pierdere a cuiva drag datorita coronavirusului, sa fie foarte grea.

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni, deschide o linie telefonica la care puteti apela pentru a intra in contact cu psiho-specialistii nostri care va vor ajuta sa gestionati aceste stari emotionale si sa treceti mai usor peste perioadele dificile din viata dumneavoastra.

Linia telefonica nr. 0771798810 va fi disponibila incepand cu data de 1 martie 2021, intre orele 10.00 - 15.00.Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM


Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)


Ultima actualizare:

copyright @2008 bts