Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Acasa Informatii pacienti Legislatie Audiente Organigrama Utile

     Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768 (preferabil 1920x1080)... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

     

Bine ați venit!

Incepand cu data 04.01.2021 la Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” (situat in Policlinica la etajul II), se efectueaza teste calitative de detectare anticorpi Sars-Cov2 IgG si IgM.

Pretul  unui test este de 65 Ron, se efectueaza din sange, iar rezultatul este eliberat in aceeasi zi.

Coronavirus si infectia COVID-19


Ce este un coronavirus ?

Coronavirusurile sunt o familie numeroasa de virusuri care pot provoca boli la animale sau oameni. La om provoaca infectii respiratorii, de la raceala comuna la boli mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) si Sindromul respirator acut sever (SARS). Cel mai recent coronavirus descoperit provoaca boala coronavirus COVID-19.

Ce este COVID-19 ?

COVID-19 este boala infectioasa cauzata de coronavirusul cel mai recent descoperit. Acest nou virus si aceasta boala nu au fost cunoscute înainte de aparitia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Care sunt simptomele COVID-19? ...mai mult.

Informatii referitoare la pacientii internati în unitatea noastra sanitara, suspecti sau confirmati cu virusul SARS-CoV-2, se pot obtine la numarul de telefon corespunzator sectiei de internare, intre orele 8 - 15, astfel:


Boli infectioase

tel. 0771798848

ATI

tel. 0372709910

Neuro-psihiatrie

tel. 0731980311

Interne

tel. 0731980328

Chirurgie

tel. 0731909608

Ginecologie

tel. 0731980327

CPU

tel. 0265440103

Pediatrie

tel. 0730656421
Informatii pacienti


Înainte de a solicita serviciile noastre, adresați-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obține biletul de trimitere.

Prezentați-va la internare cu documentele necesare.

 

Condiții generale de internare:

-Act de identitate

-Cardul de sanatate

-Bilet trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist.

-Dovada calitatii de asigurat:

 

Angajați:

-Adeverinta de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.

-Adeverinta de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;

 

Pensionari:

-Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau copie).

 

Someri:

-Adeverinta de somaj sau copie dupa carnetul de somaj.

 

Persoane fara venit:

-Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat. ...mai mult

 

Protocol privind accesul vizitatorilor in sectiile/compartimentele cu  pacienti infectati cu sars cov-2 si non covid in forma severa sau stare critica, in conformitate cu Ordinul nr.487/09.04.2021 privind modificarea OMS nr.436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus SARS Cov-2

 

Masuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 sau non COVID în cazul în care prezinta simptome severe de boala

  

Pe perioada internarii în unitatea sanitara, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistenta religioasa, potrivit specificului cultului din care face parte, si cu acordul medicului curant/medicului de garda.

În vederea asigurarii protectiei preotului si a pacientului, vizita poate avea loc în urmatoarele conditii:...mai mult

Program privind accesul apartinatorilor/reprezentantului legal/preotului la pacientii infectati cu sars cov-2 si non covid in forma severa sau stare critica


Compartiment ATI


zilnic intre orele 15:00 – 16:00

Boli Infectioase


zilnic intre orele 12:00 – 14:00

Sectia Interne acuti

zilnic intre orele 12:00 – 14:00


Programarea se face prin intermediul medicului curant!!!


 

Anunt!

Anunt

 

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu", cu sediul in mun. Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante:

- 2 posturi de muncitori necalificati  la spatii verzi, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

Pentru participarea la concurs  pentru posturile de muncitori necalificati  candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- studii : Minim 8 clase. Fara conditii de vechime.

 

Pentru  posturile  de muncitori necalificati  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (minim 8 clase)

d) cazierul judiciar sau o declaraTie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie (daca este cazul)

 

Calendarul de concurs este urmatorul:

 

Data

 

03.06.2021-16.06.2021 pana la ora 15.00

Depunerea dosarelor

17. 06.2021-18.06.2021

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

22.06.2021 pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

23.06.2021 pana la ora 15.00

Afisarea rez.contestatiilor la selecTia dosarelor

25.06.2021  ora 9.00

PROBA  PRACTICA (UNICA)

28.06.2021 pana la ora 15.00

Afisarea  rezultatelor la  Proba practica

29.06.2021  pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la Proba practica

30.06.2021  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor  la contestatiile la Proba practica si rezultatele finale

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si dupa caz, adeverintele  vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in perioada 03.06.2021 - 16.06.2021 la sediul Spitalului Municipal  "Dr. Gheorghe Marinescu", mun.Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures.

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal  "Dr. Gheorghe Marinescu", mun. Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, persoana de contact: Precup Antonela, telefon 0265446161, fax 0265446156.Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt!

Anunt

 

Privind ocuparea fara concurs, a posturilor  vacante sau temporar vacante din cadrul Spitalului Municipal "Dr. Ghe. Marinescu' Tarnaveni, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, din 26.05.2020, Spitalul Municipal "Dr. Ghe. Marinescu" cu sediul in localitatea Tarnaveni, str. Dr. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures organizează ocuparea fara concurs a posturilor temporar vacante din cadrul spitalului, pe perioada determinata de pana la 30 de zile dupa terminarea starii de alerta, pentru urmatoarele categorii de personal:

- 3 posturi de asistenti medicali generalisti  la Compartimentul de Boli Infectioase

- 1 post de registrator medical la Compartimentul de Boli Infectioase

 

Procedura de selectie se va desfasura astfel:  

- Depunerea dosarelor de inscriere in perioada 02.06.2021-08.06.2021,pana la ora 15.00

- Verificare dosarelor de inscriere in data de 09.06.2021 de la ora 12.00

- Interviul de selectie in data de 10.06.2021 , de la ora 9.00

 

Conditii generale  de participare:

- are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

- cunoaste limba romana, scris si vorbit;

- are varsta minima reglementata de prevederile legale;

- are capacitate deplina de exercitiu;

- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii speciale de participare pentru ocuparea posturilor de asistent medical generalist :

Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale de asistent medical generalist/studii superioare de scurta durata/superioare de asistent medical generalist, certificat de membru OAMGMAMR si adeverinta pentru participare la concurs eliberata de OAMGMAMR

- fara conditii de vechime

 

Conditii speciale de participare   pentru postul de registrator medical:

- nivelul studiilor – absolvire a 12 clase cu diploma de bacalaureat si certificat/diploma de  competenta digitala. Nu este necesara vechime.

 

Pentru  posturile de asistenti medicali generalisti candidatii vor prezenta un dosar de inscriere care va contine urmatoarele documente:

a) cererea adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare in care se mentioneaza postul vizat,

b) copia actului de identitate in termen de valabilitate

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat, scoala postliceala de asistent medical generalist sau studii superioare de scurta durata sau superioare de asistent medical generalist), precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului (certificat membru OAMGMAMR, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs)

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

e) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza

f) curriculum vitae,modelul comun european

g) declaratia pe proprie raspundere ca este sau nu este incadrat la o alta institutie publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau de izolare la domiciliu

h) de declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

i) cerficat de casatorie, dupa caz

 

Pentru ocuparea postului de registrator medical  candidatii vor prezenta un dosar de inscriere care va contine urmatoarele documente:

a) cererea adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare in care se mentioneaza postul vizat,

b) copia actului de identitate in termen de valabilitate

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor de 12 clase cu diploma de bacalaureat si certificat competenta digitala

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

e) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza

f) curriculum vitae,modelul comun european

g) declaratia pe proprie raspundere ca este sau nu este incadrat la o alta institutie publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau de izolare la domiciliu

h) de declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

i) cerficat de casatorie, dupa caz

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Candidatii vor depune dosarele  in perioada: 02.06.2021 - 08.06.2021, pana la ora 15.00 la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni, str. Victor Babes, Nr. 2, mun. Tarnaveni.

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" Tarnaveni, telefon: 0265446161, interior 150, fax: 0265446156.Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt!

Anunt

 

Spitalul  Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni, scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare doua  posturi vacante  de biologi  la Laborator analize medicale.

Dosarul  de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

a) cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licenta si adeverinta/certificat de  masterat în programul de studii "laborator clinic";

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute  la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din Romania;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

h) chitanta de plata a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de biolog în sistemul sanitar din Romania.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr. 2, mun. Tarnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, perioada de depunere a dosarelor este  08.05.2021 - 24.05.2021,  iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în "Viata medicala".

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161, interior 150.

 


Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Psiho-specialistii din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni

ofera consultanta telefonica gratuita pentru cei afectati de stresul pandemiei


Pandemia de coronavirus inseamna pentru multi oameni cresterea ingrijorarilor in legatura cu propria sanatate sau a celor dragi, poate inseamna stres, anxietate, tristete, singuratate.

Aceste emotii pot fi coplesitoare si pot face ca trecerea printr-o perioada de izolare, carantina, imbolnavire sau pierdere a cuiva drag datorita coronavirusului, sa fie foarte grea.

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni, deschide o linie telefonica la care puteti apela pentru a intra in contact cu psiho-specialistii nostri care va vor ajuta sa gestionati aceste stari emotionale si sa treceti mai usor peste perioadele dificile din viata dumneavoastra.

Linia telefonica nr. 0771798810 va fi disponibila incepand cu data de 1 martie 2021, intre orele 10.00 - 15.00.Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM


Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)


Ultima actualizare:

copyright @2008 bts