Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

ANUNT DE CONCURS

 

Spitalul  Municipal  „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele  posturi  vacante pe durata nedeterminata:

 

- un post  de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie si terapie intensiva  la Compartiment Anestezie si Terapie Intensiva

- un post de medic specialist confirmat în specialitatea boli infectioase la Compartiment Boli Infectioase

- un post de medic specialist confirmat  în specialitatea epidemiologie  la Compartiment Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale

 

Concursul  va avea loc dupa 30 de zile de la publicarea anuntului în “Viata medical” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gh. Marinescu” Târnaveni.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este postata pe site-ul MS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr.2, mun. Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS

 

Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes, nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale  vacante  de:

- Asistent medical generalist, 3 posturi pe durata nedeterminata,

- un post la sectia Neurologie, un post la Cabinet Medicina Interna, un post la sectia Chirurgie generala

-Infirmier, un post la sectia Chirurgie generala pe durata nedeterminata

- Îngrijitoare de curatenie 2 posturi la Compartiment ATI pe durata nedeterminata

- Economist debutant, un post la Biroul RUNOS pe durata nedeterminata

- Referent debutant, un post la Biroul Aprovizionare, Transport, Achizitii pe durata nedeterminata, conform HG 286/23.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institutiilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr. 269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selectia dosarelor de înscriere în perioada 26.02.2018-27.02.2018                         pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 05.03.2018,  ora 9.00

- Proba practica în data de  09.03.2018,  ora 9.00

- Interviul în data de 15.03.2018 ,  ora 9.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistent medical generalist :

Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale/studii superioare de scurta durata/superioare

- vechime în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni. Se accepta voluntariat.

      Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile de infirmieri: nivelul studiilor – absolvire a 12 clase cu diploma de bacalaureat. Nu este necesara vechime.

       Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile  de îngrijitoare de curatenie: nivelul studiilor – scoala generala. Nu este necesara vechime.

 

        Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de economist debutant: absolven?i a 12 clase cu diploma de bacalaureat ?i studii superioare de specialitate în domeniul economic. Fara condi?ii de vechime.

 

       Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de referent debutant: absolven?i a 12 clase cu diploma de bacalaureat. Fara condi?ii de vechime.

        Pentru  postul vacant de asistent medical generalist candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat, ?coala postliceala,studii superioare de scurta durata sau superioare) ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institu?ia publica organizatoare a concursului   (certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs)

d) acte doveditoare  care atesta experien?a similara  în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni (contract de voluntariat sau alte acte doveditoare care atesta experien?a similara în func?ia de asistent medical generalist)

e) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

f) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

h) copia cerificatului de casatorie (daca este cazul)

 

          Pentru ocuparea posturilor vacante  de infirmieri  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor +diploma de bacalaureat

d) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

    Pentru ocuparea posturilor  vacante de îngrijitoare de curatenie ?i  spalatoreasa  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor-?coala generala

d) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia certificatului de casatorie (daca este cazul)

     Pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea postului  vacant  de economist debutant la Biroul RUNOS candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unitatii organizatoare a concursului

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii , dupa caz

3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor diploma de bacalaureat ?i dovada studiilor superioare de specialitate în domeniul economic

4. Cazier judiciar

5. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului

6. Curriculum vitae

7. Copie dupa certificatul de casatorie ( unde e cazul)

   

    Pentru ocuparea postulului  vacant de referent debutant la biroul Aprovizionare-Transport-Achizi?ii candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: dovada absolvirii a 12 clase cu diploma de bacalaureat

d) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 12.02.2018-23.02.2018  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.

 

   

 

    

       


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS

 

Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni, prin Hotarârea Guvernului H.G.R. nr.1027/11.11.2014 a fost modificat si completat Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor  contractuale si a criteriilor de promovare  în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice,aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.286/2011. În concordanta cu noile reglementari legale, a fost aprobat, prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr.309/04.12.2014, Regulamentul de ocupare  a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale si a  criteriilor de promovare  în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institutiilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures, organizeaza concurs pentru  promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a urmatoarelor categorii de personal: lacatus mecanic, bucatar, zugrav.

         Concursul se va desfasura la sediul  Spitalului Municipal “Dr.Gh.Marinescu” Târnaveni situat in str. Dr. Victor Babes Nr.2-4 jud. Mures.

          Criteriile de selectie constau în verificarea îndeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite în publicatia de concurs, etapa eliminatorie.

          Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

a)    Test-grila /lucrare scrisa de verificare a cunostintelor  din bibliografia atasata

         Înscrierile se fac la secretariatul comisiei de concurs (Târnaveni str. dr. V. Babes, nr. 2, Biroul Resurse umane tel: 0265446161, int. 150) în perioada 16.01.2018-30.01.2018 între orele 8.00-15.00, concursul desfasurându-se în perioada 16.01.2018-08.02.2018, dupa cum urmeaza:

         Proba scrisa se desfasoara în data de 06.02.2018, de la ora 9.00.

         Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1.     Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unitatii organizatoare a concursului

2.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz

3.     Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor

4.     Adeverinta cu vechimea în specialitate

 

      Regulamentul de organizare si desfasurare  a concursului si bibliografia pentru concurs sunt publicate pe site-ul institutiei www.spitaltarnaveni.ro si se va afisa la avizierul unitatii. Informatiile suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs – Biroul Resurse Umane tel. 0265446161 int.150.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS

 

Spitalul  Municipal  „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni judetul Mures scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare un post de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie si imagistica medicala  la Laborator radiologie si imagistica medicala. Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Perioada depunerii  dosarelor de înscriere ale candidatilor la concursul organizat de Spitalul  Municipal  „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea unui post  de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie si imagistica medicala la Laborator radiologie si imagistica medicala este 22.12.2017 - 08.01.2018

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr. 2, mun. Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161.

 


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” cu sediul în Târnaveni, strada Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director al unitatii, dupa cum urmeaza:

- 1 post de director îngrijiri

 

Concursul va cuprinde urmatoarele probe de evaluare care se desfasoara la sediul administrativ al Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni, str.Victor  Babes nr.2:

- Proba scrisa-Lucrare scrisa în data de 19.02.2018 de la  ora 10.00

- Sustinerea   proiectului de specialitate în data de 22.02.2018 de la ora 10.00

- Interviul de selectie în data de 22.02.2018 de la ora 12.00

 

Calendarul desfasurarii concursului este urmatorul:

29.01.2018-09.02.2018  în intervalul orar 7.00-15.00- Perioada de înscriere a candidatilor;

12.02.2018 pâna la ora 15.00 - Selectia dosarelor de înscriere si afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;

13.02.2018 pâna la ora 15.00- Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de înscriere;

14.02.2018 pâna la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de înscriere;

19.02.2018 începând cu ora 10.00 - Desfasurarea probei scrise – Lucrare scrisa;

22.02.2018 – sustinerea proiectului  începând cu  ora 10.00 si se continua cu Interviul de selectie de la ora 12.00

22.02.2018  pâna la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor finale ale concursului;

23.02.2018, pâna la ora 15.00 - Depunerea contestatiilor privind rezultatele finale ale concursului

26.02.2018 pâna la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor finale ale concursului în urma contestatiilor.

La concurs/examen se pot înscrie candidatii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice:

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România; 

b) nu au fost condamnati definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea; 

c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Criterii specifice pentru directorul de îngrijiri:

1. sunt asistenti medicali generalisti principali; 

2. au cel putin 2 ani vechime ca asistenti medicali generalisti principali; 

3. sunt absolventi de învatamânt universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de licenta/absolvire. 

 

Înscrierea candidatilor se face la sediul Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe  Marinescu” Târnaveni,  str. Victor  Babes nr.2, secretarul comisiei de concurs, în perioada 29.01.2018 - 09.02.2018  în intervalul orar 7.00 - 15.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 

d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal; 

e) curriculum vitae; 

f) adeverinta care atesta vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, dupa caz; 

g) cazierul judiciar; 

h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege; 

i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

j) proiectul de specialitate. 

 

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, structura proiectului/lucrarii de specialitate si bibliografia de concurs se afiseaza la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu”,  str.Victor  Babes nr.2, mun. Târnaveni, judetul Mures si pe site-ul Spitalului Municipal  Târnaveni www.spitaltarnaveni.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe  Marinescu” Târnaveni - biroul R.U.N.O.S., telefon 0265446161 interior 150, persoana de contact  ec. Antonela Precup.    


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS

 

Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni, judetul  Mures scoate la concurs în conformitate cu prevederile  Ordinului m.s.p. nr.1406/2006, coroborat cu prevederile art.184 din Legea nr.95/2006 urmatoarele functii :

- sef sectie Medicina Interna acuti

- sef sectie Chirurgie generala

- sef sectie Obstetrica -ginecologie

- sef sectie Neurologie

- sef sectie Psihiatrie I acuti barbati

- sef sectie Psihiatrie II acuti femei

- sef sectie Psihiatrie III cronici permanenti barbati

- sef sectie Psihiatrie IV cronici permanenti femei

- sef sectie Pediatrie

- sef sectie Medicina Interna cronici

- sef Laborator radiologie si imagistica medicala

- sef Laborator analize medicale

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

- cererea în care se mentioneaza functia pentru care doresc sa concureze;

- copia xerox a diplomei de studii;

- adeverinta din care sa reiasa confirmarea în gradul profesional;

- actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa 2 la normele mentionate;

- declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu functia pentru  care doreste sa concureze;

- declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla în stare de incompatibilitate;

- certificatul privind starea de sanatate;

- dovada/adeverinta din care sa rezulte ca în ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor în care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

- copia xerox a autorizatiei de libera practica sau  a certificatului  de membru al Colegiului Medicilor din România;

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea în specialitate si vechimea în specialitate;

- un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei sau a  laboratorului ;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei.

- La concursul   pentru ocuparea functiilor de sef sectie se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani în specialitatea respectiva, specialitate pe care o practica în mod curent si în care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmarii si încadrarii ca medic specialist.

- La concursul  pentru ocuparea functiei de sef de laborator analize medicale se pot prezenta medici primari si/sau specialisti cu o vechime de cel putin 5 ani în specialitatea medicina de laborator, specialitate care o practica în mod curent si în care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmarii si încadrarii ca medic specialist.

- Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioada mai mare de 5 ani consecutiv pierd dreptul de practica medicala si pot participa la concursul sau la examenul de ocupare a functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu numai dupa redobândirea  dreptului de exercitare a profesiei, obtinut în conditiile legii.

- La concursul pentru ocuparea functiilor de sef de sectie, sef de laborator  se  prezinta candidatii care au o obtinut atestatul în managementul serviciilor de sanatate si cei  care depun declaratie pe proprie raspundere ca  vor obtine acest atestat în maximum un an de la numirea în functie.

- Persoanele sanctionate în ultimii 2 ani de unitatile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum si cele carora le-a încetat contractul de administrare în conditiile stabilite la art.5, lit.b),c) sau d) din OMS nr.1406/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea concursului ori a examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau de sef de serviciu din unitatile sanitare publice, cu modificarile si completarile ulterioare,  nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau de sef de serviciu.

 

Concursul sau examenul  va consta în urmatoarele probe: interviu - sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica.

           Proba scrisa a concursului se sustine dupa întrebari cu  subiecte din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara  aferenta.

          Proba clinica sau proba practica  se sustine pe baza metodologiei  stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.

           Înscrierile  la concurs  se fac la sediul unitatii, str. Victor Babes, nr. 2, Târnaveni, judetul Mures, birou RUNOS în termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza dupa 30 zile de la publicarea în ”Viata medicala.”

            Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0265446161 interior 150.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS

 

Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni (judetul Mures), scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare un post de chimist  la Laborator analize medicale.

Dosarul  de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de chimist  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute  la art. 39 alin. (1) lit.c) sau d) din Legea 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiintarea,  organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România.

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de chimist în sistemul sanitar din România.

    Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr. 2 ,Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161, interior 150.

 


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts