Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

ANUNT DE CONCURS


     Spitalul Municipal Dr.Gheorghe Marinescu Târnăveni, Jude?ul Mure? organizează concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor functii  contractuale de execu?ie vacante de:

     - Asistenti medicali generalisti, 3 posturi după cum urmează: un post de asistent medical generalist la secția Chirurgie generală, un post de asistent medical generalist  la secția Pediatrie, un post de  asistent medical generalist la secția Psihiatrie Bărbati,

     - Consilier juridic, 1 post la Compartiment Contencios cu atributii în cadrul Biroului Aprovizionare - Transport - Achizitii publice

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant  candidatii trebuie să îndeplinească următoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările si completările ulterioare:

     a) are cetătenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spa?iului Economic European si domiciliul în România;

      b) cunoaste limba română, scris si vorbit;

      c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

      d) are capacitate deplină de exerci?iu;

      e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverin?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;

f) îndeplineste condi?iile de studii ?i, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

          g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr?irea unei infrac?iuni contra umanită?ii,   contra statului ori contra autorită?ii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justi?iei, de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni săvâr?ite cu inten?ie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea func?iei, cu excep?ia situa?iei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării func?iilor contractuale de asisten?i medicali generali?ti  sunt:

Studii:diplomă de bacalaureat, PL,SSD,S

          -vechime în funcția de asistent medical generalist de minim 6 luni. Se acceptă voluntariat.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării func?iei contractuale de consilier juridic sunt:

          Studii superioare de specialitate în domeniul juridic. Vechime de minim 6 luni în func?ia de consilier juridic

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-22.05.2017 ora 15.00-termenul limită de depunere a dosarelor

-23.05.2017-24.05.2017 până la ora 15.00 selec?ia dosarelor de înscriere ?i afi?area rezultatelor la selec?ia dosarelor de înscriere

-30.05.2017,  ora 9.00 proba scrisă

- 08.06.2017,  ora 9.00  proba practică

-  08.06.2017,  ora 12.00 proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candida?ii vor prezenta un dosar de concurs care va con?ine următoarele documente:

a.        cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului  institu?iei publice organizatoare;

b.        copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c.        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ?i ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum ?i copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitate de  institu?ia publică;

( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenți medicali, adeverință eliberată de OAMGMAMR pentru participare la concurs )

 

d.        carnetul de muncă sau, după caz, adeverin?ele care atestă vechimea în muncă, în meserie ?i/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e.        cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu func?ia pentru care candidează;

f.        adeverin?ă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unită?ile sanitare abilitate;

g.        curriculum vitae

Adeverin?a care atestă starea de sănătate con?ine, în clar, numărul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătă?ii.

În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfă?urării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de muncă sau, după caz, adeverin?ele care atestă vechimea vor fi prezentate ?i în original în vederea verificării conformită?ii copiilor cu acestea.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Dr.Gheorghe Marinescu Târnăveni, str. Dr.Victor Babe? , nr. 2 , mun. Târnăveni, judetul Mure?, telefon 0265446161, persoană care asigură secretariatul comisiei de concurs : ec. Precup Antonela-?ef Birou RUNOS tel. 0265446161/interior 150.

 

 MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna


  

   Important !

ANUNT DE LICITATIE


Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" cu sediul in Tarnaveni, str. Victor Babes,  nr. 2, anunta:

Organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea  urmatoarelor spatii  :

-  spatii cu destinatia automate de cafea,

- spatiu cu destinatia comercializarii acoperitori incaltaminte confectionati din polietilena (botosei de unica folosinta),

-  spatiu pentru instalarea unui chiosc  cu destinatia comercializarii marfurilor alimentare si nealimentare fara tutun si bauturi alcoolice.

 

1.  Pretul de pornire al licitatiei pentru destinatia automatelor de cafea este de 200 lei/mp/luna, pas de licitatie 10% din valoarea pretului de pornire, respectiv 20 lei/mp

 

2. Pretul de pornire al licitatiei pentru destinatia comercializarii acoperitori incaltaminte confectionati din polietilena (botosei de unica folosinta) este de 200 lei/mp/luna, pas de licitatie 10% din valoarea pretului de pornire, respectiv 20 lei /mp

 

3.  Pretul de pornire al licitatiei pentru destinatia instalarii unui chiosc  cu destinatia comercializarii marfurilor alimentare si nealimantare fara tutun si bauturi alcoolice  este de 100 lei/mp/luna, pas de licitatie 10% din valoarea pretului de pornire , respectiv 10 lei /mp

 

Licitatia se va desfasura in data de 06.03.2017  ora 11  la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" Tarnaveni.

Procurarea caietelor de sarcini si depunerea ofertelor de licitatie se va face in perioada 24.02.2017  - 03.03.2017, la biroul A.T.A.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Spitalului, telefon 0265/446161 int.126MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS


    Spitalul  Municipal  „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni, scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,  un post de farmacist confirmat în specialitatea Farmacie clinica la Farmacie Spital.

       Concursul  va avea loc dupa 30 de zile de la publicarea anuntului în “Viata medicala” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gh.Marinescu” Târnaveni.

       La concurs se pot prezenta farmacisti, farmacisti specialisti, farmacisti primari

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

·      cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

·      copie xerox de pe diploma de farmacist  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

·      copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

·      dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.447 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.531 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.618 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

·      acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

·      cazierul judiciar;

·      certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

·      chitanta de plata a taxei de concurs.

    Taxa de concurs este de 150 lei.

    Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist.

    Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, Târnaveni, str.Dr.Victor Babes,Nr,2,biroul RUNOS,în perioada 18.02.2017-04.03.2017, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS

 

      Spitalul  Municipal  „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare

 

- un post de medic specialist în specialitatea chirurgie generala la sectia Chirurgie generala

 

      Concursul va avea loc în data de 20.02.2017, începând cu ora 9.00, la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gh. Marinescu” Târnaveni, str. Dr. Victor Babes nr. 2, loc. Târnaveni, jud. Mures.

 

MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna


  Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts