Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

ANUNT


     Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale  vacante  de: 

-1 post de inginer la serviciul Intern de Prevenire si Protectie, PSI, Situatii de Urgenta si Securitate

-1 post de economist la Compartimentul Audit Intern

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade ?i trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce func?ioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures aprobat prin Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Mure? nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:  

- Selec?ia dosarelor de înscriere în perioada 05.07.2019-08.07.2019 pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 12.07.2019,  ora 9.00

- Interviul în data de 18.07.2019 ,  ora 9.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de inginer:

- nivel de studii – superioare, diploma de licenta, inginer;

– act doveditor de absolvire a studiilor – diploma de licenta însotita de suplimentul descriptiv (foaia matricola);

 -cursuri de specialitate în domeniul sanata?ii ?i securita?ii în munca,situa?ii de urgen?a ?i PSI. Vechime în func?ia de inginer de minimum 5 ani.

        Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de economist:

- nivel de studii – superioare, diploma de licenta, economist;

– act doveditor de absolvire a studiilor – diploma de licenta însotita de suplimentul descriptiv (foaia matricola);

 Vechime în func?ia de economist de minimum 3 ani.

     Pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea postului  vacant  de post de inginer la serviciul Intern de Prevenire ?i Protec?ie,PSI,Situa?ii de Urgen?a ?i Securitate candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unitatii organizatoare a concursului

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii , dupa caz

3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: diploma   de licenta însotita de suplimentul descriptiv (foaia matricola); Cursuri de specialitate în domeniul sanata?ii ?i securita?ii în munca,situa?ii de urgen?a ?i PSI

4. Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea în munca, în meserie ?i/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. Cazier judiciar sau o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza

6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului

7. Curriculum vitae

8. Copie dupa certificatul de casatorie (unde e cazul)

 

       Pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea postului  vacant  de economist  la Compartimentul Audit Intern candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unitatii organizatoare a concursului

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii , dupa caz

3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: diploma de licen?a însotita de suplimentul descriptiv (foaia matricola)

4. Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea în munca, în meserie ?i/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. Cazier judiciar sau o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza

6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate

7. Curriculum vitae

8. Copie dupa certificatul de casatorie (unde e cazul)

 

     Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale ?i este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 21.06.2019-04.07.2019  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.


 


MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna

Dermatoscopia- preventie si interventie


Cancerul cutanat este cel mai frecvent tip de cancer, cu o crestere continua a morbiditatii in ultimele decenii, atat in lume cat si in Romania.

Cele mai frecvente tipuri de cancer cutanat non-melanocitar sunt carcinomul bazocelular si carcinomul scuamos (spinocelular), OMS relatand o frecventa de 2-3 milioane de oameni care il dezvolta annual, la nivel mondial. Pe de alta parte, melanomul, cel mai agresiv cancer cutanat, afecteaza in jur de 130 000 de oameni, la nivel mondial. Asadar, diagnosticul timpuriu al acestor tumori devine un deziderat salvator de vieti.

Ce este dermatoscopia?

Dermatoscopia, metoda non-invaziva de examinare a pielii, este considerata in momentul actual, cea mai eficienta cale de depistare a cancerelor cutanate, cu rol important si in preventia acestuia.

Ce implica examenul dermatoscopic?

In cadrul consultului, medicul dermatolog va examina, cu ajutorul dermatoscopului (instrument care mareste de 10X imaginea, permitand vizualizarea structurilor superficiale si profunde) leziuni melanocitare sau non-melanocitare (pigmentate/ non-pigmentate) cu rol in decelarea celor cu un grad ridicat de atipie si a adoptarii decizilor terapeutice corespunzatoare (ex. expectativa, re-evaluarea sau chiar excizia chirurgicala cu examen histopatologic, in functie de caz).

Avand in vedere incidenta crescuta a cancerelor cutanate, examenul dermatoscopic este recomandat anual, sau chiar mai des in situatia in care un nev melanocitar (alunita) pre-existent si-a modificat structura, forma, culoarea, sau a fost traumatizat.

Spitalul Municipal ‘Dr Gh. Marinescu’ s-a alaturat campaniei ‘Zilele Protectiei Solare’- La Roche Posay, si va invita la un examen dermatoscopic gratuit, in perioada 3 iunie-15 iulie 2019. Pe langa examinarea dermatoscopica, vom vorbi si despre necesitatea aplicarii cremei cu protectie solara si despre regula ABCD a autoexaminarii.

Examinarile vor fi facute pe baza de programare prealabila, in zilele de miercuri, orele 12:30-13:30 (Dr. Sonia Ignat) si joi, orele 12:30-13:30 (Dr. Vlad Suciu), in Policlinica, la cabinetul de Dermatologie. Va asteptam cu drag!Important !

ANUNT


Spitalul  Municipal  „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

-un post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea boli infectioase la Compartiment Boli Infectioase

          Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

          Taxa de concurs este de 150 lei.

          Tematica de concurs este postata pe site-ul MS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr.Victor Babes, Nr. 2, mun. Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, în perioada 13.04.2019 - 29.04.2019, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265 446161, interior 150- Biroul RUNOS.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT

 

Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorul  post temporar vacant:

 

- un post de farmacist confirmat în specialitatea Farmacie clinica la Farmacie Spital

 

       La concurs se pot prezenta farmaci?ti, farmaci?ti speciali?ti, farmaci?ti primari

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

·           cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

·        copie xerox de pe diploma de farmacist  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

·        copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

·        dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.447 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.531 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.618 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

·        acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

·        cazierul judiciar;

·        certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

·        chitanta de plata a taxei de concurs.

 

                  Taxa de concurs este de 150 lei.

                  Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist.

 

       Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, Târnaveni, str.Dr.Victor Babes,Nr,2,biroul RUNOS,în termen de 10 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza în maximum dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea anuntului.

 

       Relatii suplimentare se pot ob?ine la sediul unitatii, telefon 0265446161,interior 150.

 


Manager

Ec.Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT

 

Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni (jude?ul Mure?) scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare 2 posturi cu norma întreaga de medici speciali?ti confirma?i  în specialitatea psihiatrie la sec?ia Psihiatrie.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

- cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

- dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

          Taxa de concurs este de 150 lei.

          Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

    Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr.Victor Babes,Nr.2,mun. Târnaveni, jude?ul Mure?, biroul RUNOS,în perioada 29.03.2019-15.04.2019, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161, interior 150.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Comunicat de presa


Asigurarea accesului la servicii de sanatate în regim ambulatoriu pentru populatia judetului Mures

Fonduri europene pentru investitii în echipamente în Ambulatorul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni. Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni si alte 8 unitati sanitare din judetul Mures vor beneficia de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investitii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare din cadrul Ambulatoriilor de specialitate...Citeste mai mult.


Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Mures la servicii medicale de urgenta

Fonduri europene pentru investitii în servicii medicale de urgenta la Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu" Târnaveni si alte 8 unitati sanitare din judetul Mures vor beneficia de fonduri europene pentru dotarea infrastructurii de primiri urgente si a compartimentelor de primiri urgente...Citeste mai mult.

Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts