Important !

ANUNT


Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale temporar  vacante  de: 

-3 posturi de asistenti medicali generalisti la sectia Psihiatrie Femei

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade ?i trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Jude?ean Mures aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selectia dosarelor de înscriere în perioada 04.09.2019-05.09.2019                          pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de  11.09.2019,  ora 10.00

- Proba practica în data de 17.09.2019,  ora 10.00

- Interviul în data de 23.09.2019,  ora 10.00

Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistent medical generalist :

Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale/studii superioare de scurta durata/superioare. Nu se solicita vechime.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada:28.08.2019-03.09.2019  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT


Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiei contractual  vacante  de:

-1 post de bucatar la Blocul alimentar

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Jude?ean Mure? aprobat prin Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Judet Mures nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selectia dosarelor de înscriere în perioada 05.09.2019-06.09.2019 pâna la ora 15.00

- Proba practica în data de 11.09.2019, ora 10.00

- Interviul în data de 17.09.2019, ora 10.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

 

Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de bucatar:

- nivel de studii –10 clase ?i calificare de bucatar;

Minim 3 ani vechime.

 

          Pentru ocuparea postului  vacant  de bucatar candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: dovada absolvirii a 10 clase ?i calificare de bucatar

d) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate

f) curriculum vitae

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

      Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

      În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

      Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 21.08.2019-04.09.2019  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Condi?iile de desfa?urare a concursului,bibliografia ?i actele solicitate candida?ilor pentru dosarul de înscriere se vor afi?a la sediul Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni ?i site-ul wwwspitaltarnaveni.ro

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Important !

ANUNT


Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale  vacante  de: 

-2 posturi de portari la Compartimentul Paza

-1 post de informatician la Biroul Administrativ

-1 post de brancardier la Compartimentul Primiri Urgente

-1 post de asistent medical generalist la sectia Psihiatrie Barbati

-1 post de asistent medical generalist la Compartimentul de management al calita?ii serviciilor medicale

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade ?i trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce func?ioneaza sub autoritatea Consiliului Jude?ean Mure? aprobat prin Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Mure? nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selec?ia dosarelor de înscriere în perioada 02.09.2019-03.09.2019 pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 09.09.2019,  ora 10.00

- Proba practica în data de 13.09.2019, ora 10.00

- Interviul în data de 19.09.2019, ora 10.00

Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile  de portari:

- nivel de studii –10 clase ?i atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza;

Nu se solicita vechime.

Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de  informatician:

- nivel de studii – superioare, diploma de licenta, informatician;

Minim 3 ani vechime.

Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de brancardier:

- nivel de studii – 10 clase;

Nu se solicita vechime.

Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistent medical generalist :

Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale/studii superioare de scurta durata/superioare. Vechime în func?ie de asistent medical generalist de minim 1 an.

Pentru ocuparea posturilor vacante  de portari candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: dovada absolvirii a 10 clase ?i atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza;

d)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate

f)curriculum vitae

g)copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

Pentru ocuparea postului vacant de informatician candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: diploma   de licenta însotita de suplimentul descriptiv (foaia matricola);

d)Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea în munca, în meserie ?i/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

f)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate

g)curriculum vitae

h)copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

          Pentru ocuparea posturilor vacante  de brancardieri  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

i)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

j)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

k)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: dovada absolvirii a 10 clase

l)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

m)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate

n)curriculum vitae

o)copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

        Pentru  posturile vacante de asisten?i medicali generali?ti candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat, ?coala postliceala/studii superioare de scurta durata sau superioare) ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institu?ia publica organizatoare a concursului( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs )

d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea în munca, în meserie ?i/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

f)adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae.

h)copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)  

      Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

      În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

      Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 19.08.2019-30.08.2019  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Condi?iile de desfa?urare a concursului,bibliografia ?i actele solicitate candida?ilor pentru dosarul de înscriere se vor afi?a la sediul Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni ?i site-ul wwwspitaltarnaveni.ro

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.


Proba scrisa din data de 09.09.2019 se va tine de la ora 12,00.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts