Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Anunturi Posturi Vacante
 Important !


ANUNT


Spitalul Municipal  Dr. Gheorghe Marinescu,  cu sediul in mun. Tarnaveni, str. Victor Babes nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 si respectand prevederile O.U.G. 115/2023, dupa cum urmeaza:

 

DENUMIREA POSTULUI: Infirmier

NUMARUL POSTURILOR: 6 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: functie de executie

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Compartimentul Boli Infectioase - 1 post, Compartimentul Dermatovenerice - 1 post, Sectia Psihiatrie II acuti - 1 post, Sectia Psihiatrie IV cronici permanenti - 1 post, Sectia Psihiatrie III cronici permanenti - 1 post, Sectia Obs.Ginecologie -  1 post

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana

PERIOADA: nedeterminata

 

DENUMIREA POSTULUI: Ingrijitoare de curatenie

NUMARUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: functie de executie

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Bloc alimentar - 1 post, Sectia Obs.Ginecologie -1 post,

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana

PERIOADA: nedeterminata

 

DENUMIREA POSTULUI: Bucatar

NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: functie de executie

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Bloc alimentar

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana

PERIOADA: nedeterminata

Conditiile generale de participare sunt cele prevazute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a)are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e)indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g)nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h)nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale stabilite pe baza atributiilor corespunzatoare postului de infirmier la Compartimentul Boli Infectioase, postului de infirmier la Compartimentul Dermatovenerice,  postului de infirmier la sectia Psihiatrie II acuti,  postului de infirmier la sectia de Psihiatrie IV cronici permanenti,  postului de infirmier la sectia de Psihiatrie III cronici permanenti,  postului de infirmier la sectia Obs.Ginecologie sunt:

Studii: Minimum 10 clase si cursul de infirmieri. (obligatoriu)

Vechimea in munca: Nu se solicita vechime

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale stabilite pe baza atributiilor corespunzatoare postului de ingrijitoare de curatenie la Blocul alimentar si postului de ingrijitoare de curatenie la sectia Obs.Ginecologie sunt:

Studii: Minimum scoala generala

Vechimea in munca: Nu se solicita vechime

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale stabilite pe baza atributiilor corespunzatoare postului de bucatar sunt:

Studii: Minimum 10 clase si calificare de bucatar.

Vechimea in munca: Nu se solicita vechime

Pentru inscrierea la concurs candidatii pentru posturile de infirmieri si pentru posturile  de ingrijitoare de curatenie vor depune un dosar care va contine urmatoarele documente:

 

a)formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;

c)copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

d)copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

e)certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

g)certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

h)curriculum vitae, model comun european.

 

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

 

Nr. crt.

Activitati

Data

1.

Publicarea anuntului

06.02.2024

2.

Perioada de depunere a dosarelor de participare la concurs la adresa:

Spitalul Mun.Dr.Gheorghe Marinescu Tarnaveni,str.Victor Babes Nr.2, mun.Tarnaveni, jud.Mures

07.02.2024 -20.02.2024 in intervalul orar 8.00-14.00

3.

Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs

22.02.2024, ora 15.00

4.

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

23.02.2024, ora 12.00

5.

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei  dosarelor

23.02.2024, ora 15.00

6.

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor

26.02.2024, ora 12.00

7.

Sustinerea probei scrise

28.02.2024, ora 09.00

8.

Afisarea rezultatului probei scrise

29.02.2024, ora 15.00

9.

Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise

01.03.2024, ora 15.00

10.

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor la proba scrisa

04.03.2024, ora 15.00

11.

Sustinerea interviului

05.03.2024, ora 09.00

12.

Comunicarea rezultatelor dupa sustinerea interviului

06.03.2024, ora 15.00

13.

Depunerea contestatiilor privind rezultatul interviului

07.03.2024, ora 15.00

14.

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor la interviul de selectie

08.03.2024, ora 15.00

15.

Afisarea rezultatului final al concursului

11.03.2024, ora 15.00

 

BIBLIOGRAFIA pentru postul de infirmier la Compartimentul Boli Infectioase, postul de infirmier la Compartimentul Dermatovenerice, pentru postul de infirmier la sectia Psihiatrie II acuti, pentru postul de infirmier la sectia de Psihiatrie IV cronici permanenti, pentru postul de infirmier la sectia de Psihiatrie III cronici permanenti, pentru postul de infirmier la sectia Obs.Ginecologie

1.Fisa postului pentru infirmiera.

2.Ordinul MS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia.

3.Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,  prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

4.Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

5.Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

6.Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;  

7.ORDIN nr. 1025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale

8.PROGRAMUL NATIONAL DE PREGATIRE A INFIRMIERILOR –NOTE DE CURS- 2012 – ,,ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA”.

 

TEMATICA pentru postul de infirmier la Compartimentul Boli Infectioase, postul de infirmier la Compartimentul Dermatovenerice, pentru postul de infirmier la sectia Psihiatrie II acuti, pentru postul de infirmier la sectia de Psihiatrie IV cronici permanenti, pentru postul de infirmier la sectia de Psihiatrie III cronici permanenti, pentru postul de infirmier la sectia Obs.Ginecologie

1.Atributiile specifice infirmierului conform fisei postului.

2.Ordinul MS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia.

- ANEXA Nr. 1- Norme tehnice  privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private:

·CAPITOLUL I   - Definitii

·CAPITOLUL II  - Curatarea

·CAPITOLUL III - Dezinfectia 

- ANEXA Nr. 3 - Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc.

3. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,  prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

- ANEXA Nr. 3 - Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice.

- ANEXA Nr. 4 - Precautiunile standard - Masuri minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale.

4.Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale:

- ANEXA1   cap.II –Definitii

·CAPITOLUL III  - Clasificari

·CAPITOLUL V   - Colectarea deseurilor medicale

·CAPITOLUL VI  -  Ambalarea deseurilor medicale

·CAPITOLUL VII -  Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale

- ANEXA 3 -  Conditii de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deseurilor rezultate din activitati medicale.

5.Ordinul 1025 / 2000 - Norme privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale:

- aliniatul 3  -  Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei

- aliniatul 4 -  Transportul si depozitarea lenjeriei murdare

- aliniatul 5 -   Sortarea lenjeriei

- aliniatul 11 - Depozitarea si transportul lenjeriei curate

- aliniatul 12. 6 - Responsabilitati ale infirmierei

6.Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

7.Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. 

8.PROGRAMUL NATIONAL DE PREGATIRE A INFIRMIERELOR

Modul III – Tehnici de ingrijire.

A – Ingrijiri generale ale pacientilor pag. 39-76

B – Ingrijiri ale pacientilor pag.76-115

C – Igrijiri specifice ale pacientilor 115-134

Modul IV – Acordarea ingrijirilor de igiena pentru persoanele ingrijite si ingrijirea spatiului in care se afla persoanele ingrijite – pag. 135-177

 

BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea postului de ingrijitoare de curatenie la Blocul alimentar si pentru postul de ingrijitoare de curatenie la sectia Obs.Ginecologie

 

1.Fisa postului pentru ingrijitoarea de curatenie.

2.Ordinul MS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia.

3.Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,  prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

4.Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

5.ORDIN nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale.

6.Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. 

 

TEMATICA pentru ocuparea postului de ingrijitoare de curatenie la Blocul alimentar si pentru postul de ingrijitoare de curatenie la sectia Obs.Ginecologie

 

1.Atributiile specifice ingrijitoarei de curatenie conform fisei postului.

2.Ordinul MS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia:

- ANEXA Nr. 1 - NORME TEHNICE  privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private.

·CAPITOLUL I - Definitii

·CAPITOLUL II - Curatarea

·CAPITOLUL III - Dezinfectia 

- ANEXA Nr. 3 - Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc.

3.Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,  prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare:

- ANEXA Nr. 3 - METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale la produse biologice a personalului care lucreaza in sistemul sanitar.

- ANEXA Nr. 4 -  PRECAUTIUNILE STANDARD - Masuri minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

9.Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale:

- ANEXA 1 CAPITOLUL II-Definitii

·CAPITOLUL III  - Clasificari

·CAPITOLUL V   -  Colectarea deseurilor medicale

·CAPITOLUL VI  -  Ambalarea deseurilor medicale

·CAPITOLUL VII -  Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale

- ANEXA 3-  CONDITII de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deseurilor rezultate din activitati medicale.

10.Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. 

 

BIBLIOGRAFIE  pentru  postul de bucatar la Bloc alimentar

 

1.Alimentatia omului bolnav – Iulian Mincu, Ed. Medicala, Bucuresti 1980.

2.H.G. nr. 924/2005, actualuizata privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

3.Ordinul nr.976/16.12.1998,actualizat pentru aprobarea normelor de igiena, productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.

4.Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. Ordin nr.1761/2021: pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia  si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de curatenie si dezinfectie, procedure recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor clinice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.

5.Ordinul Ministerului Sanatatii Publice  nr. Ordin nr.1101/2016 : privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare  a infectiilor asociate asistentei medicale  in unitatile sanitare

6.Fisa postului de  bucatar.

 

Tematica pentru postul de bucatar la Bloc alimentar

 

1.Alimentatia omului bolnav – Iulian Mincu, Ed. Medicala, Bucuresti 1980

- Regimul alimentar in diabetul zaharat pag.22-59

- Alimentatia dietetica in bolile de stomac pag.92-117

- Alimentatia dietetica in bolile intestinale pag.118-141

- Alimentatia dietetica in bolile inimii si a vaselor pag.164-172

- Regimul alimentar in bolile renale pag.173-190

2.H.G. nr. 924/2005, actualuizata privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

- CAPITOLUL I art.2. Definitii

- CAPITOLUL II art.4 Cerinte de igiena general si specifice ; art.5 Analiza riscului si punctele critice de control

- CAPITOLUL III art.8 Ghiduri nationale,

- Anexa nr.2, capitolul II Cerinte specific pentru incaperile unde sunt preparate, tratate sau procesate produse alimentare; Capitolul 5 - Cerinte pentru echipamente; Capitolul 6 - Deseuri alimentare; Capitolul 8 - igiena personalului

 

3.Ordinul nr.976/16.12.1998,actualizat pentru aprobarea normelor de igiena, productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.

- Capitolul 1; cap.2; cap.3; cap.4; Cap.7

4.Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. Ordin nr.1761/2021

- ANEXA Nr. 1- Norme tehnice  privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile              sanitare publice si private:

·CAPITOLUL I   - Definitii

·CAPITOLUL II  - Curatarea

- ANEXA Nr. 3 - Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc.

5.Ordinul Ministerului Sanatatii Publice  nr. Ordin nr.1101/2016

- ANEXA Nr. 4 - Precautiunile standard - Masuri minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale.

6.Atributiile specifice postului de bucatar

 

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu, mun. Tarnaveni, str. Victor Babes nr. 2, judetul Mures, persoana de contact: Precup Antonela, telefon 0265.446.161, fax 0265.446.156.

 


Manager,

Ec. Meghesan Zsuzsanna Important !

ANUNT


Spitalul Municipal  Dr. Gheorghe Marinescu,  cu sediul în mun. Tarnaveni, str. Victor Babes nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs pentru ocuparea unor func?ii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 ?i respectând prevederile O.U.G. 115/2023, dupa cum urmeaza:

 

DENUMIREA POSTULUI: Consilier juridic

NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: func?ie de execu?ie

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Compartimentul juridic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamâna

PERIOADA: nedeterminata

 

DENUMIREA POSTULUI: Referent

NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: func?ie de execu?ie

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Serviciul Achizi?ii publice, contractare ?i aprovizionare

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamâna

PERIOADA: nedeterminata

 

DENUMIREA POSTULUI: Tehnician

NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: func?ie de execu?ie

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Serviciul Achizi?ii publice, contractare ?i aprovizionare

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamâna

PERIOADA: nedeterminata

 

DENUMIREA POSTULUI: Informatician

NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: func?ie de execu?ie

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Compartimentul informatic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamâna

PERIOADA: nedeterminata

 

Conditiile generale de participare sunt cele prevazute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea ?i dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are ceta?enia româna sau ceta?enia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spa?iul Economic European (SEE) sau ceta?enia Confedera?iei Elve?iene;

b) cunoa?te limba româna, scris ?i vorbit;

c) are capacitate de munca în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverin?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita?ile sanitare abilitate;

e) îndepline?te condi?iile de studii, de vechime în specialitate ?i, dupa caz, alte condi?ii specifice potrivit cerin?elor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savâr?irea unei infrac?iuni contra securita?ii na?ionale, contra autorita?ii, contra umanita?ii, infrac?iuni de corup?ie sau de serviciu, infrac?iuni de fals ori contra înfaptuirii justi?iei, infrac?iuni savâr?ite cu inten?ie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea func?iei contractuale pentru care candideaza, cu excep?ia situa?iei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfa?ura activitatea de care s-a folosit pentru savâr?irea infrac?iunii sau fa?a de aceasta nu s-a luat masura de siguran?a a interzicerii ocuparii unei func?ii sau a exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infrac?iunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul na?ional automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac?iuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum ?i pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea ?i func?ionarea Sistemului Na?ional de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale stabilite pe baza atribu?iilor corespunzatoare postului de consilier juridic sunt:

-Studii superioare absolvite cu diploma de licen?a în domeniul juridic

-Vechimea în munca: Fara vechime

-Vechime în specialitatea studiilor: Fara vechime

-nu se afla în vreunul din cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr.514/2003 privind organizarea ?i exercitarea profesiei de consilier juridic:

a) cel care a fost condamnat definitiv pentru savâr?irea unei infrac?iuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic

b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic  a savâr?it abuzuri prin care au fost încalcate drepturi ?i liberta?i fundamentale ale omului stabilite prin hotarâre judecatoreasca irevocabila

c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege

Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale stabilite pe baza atribu?iilor corespunzatoare postului de referent sunt:

-Studii medii: liceul cu diploma de bacalaureat

-Vechimea în munca: Minimum 6 ani

-Vechime în specialitatea studiilor: Minimum 6 ani  în func?ie cu gestiune

 

Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale stabilite pe baza atribu?iilor corespunzatoare postului de tehnician sunt:

-Studii medii: liceul cu diploma de bacalaureat

-Vechimea în munca: Minimum 6 ani

-Vechime în specialitatea studiilor: Minimum 6 ani  în func?ie cu gestiune

 

Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale stabilite pe baza atribu?iilor corespunzatoare postului informatician sunt:

-Studii superioare de scurta durata în domeniul informatic

-Vechimea în munca: Fara vechime

-Vechime în specialitatea studiilor: Fara vechime

Pentru înscrierea la concurs candida?ii pentru postul vacant de consilier juridic ?i pentru postul de informatician vor depune un dosar care va con?ine urmatoarele documente:

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea ?i dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu?ia publica;

e) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

f) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

g) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infrac?iuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul na?ional automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac?iuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum ?i pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea ?i func?ionarea Sistemului Na?ional de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candida?ii înscri?i pentru posturile din cadrul sistemului de înva?amânt, sanatate sau protec?ie sociala, precum ?i orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârsta, persoane cu dizabilita?i sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

h) curriculum vitae, model comun european.

 

Pentru înscrierea la concurs candida?ii pentru postul vacant de referent ?i pentru postul de tehnician vor depune un dosar care va con?ine urmatoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea ?i dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu?ia publica;

e) copia carnetului de munca, a adeverin?ei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca ?i în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infrac?iuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul na?ional automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac?iuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum ?i pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea ?i func?ionarea Sistemului Na?ional de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candida?ii înscri?i pentru posturile din cadrul sistemului de înva?amânt, sanatate sau protec?ie sociala, precum ?i orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârsta, persoane cu dizabilita?i sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

 

Nr. crt.

Activitati

Data

1.

Publicarea anuntului

16.01.2024

2.

Perioada de depunere a dosarelor de participare la concurs la adresa:

Spitalul Mun.Dr.Gheorghe Marinescu Tarnaveni,str.Victor Babes Nr.2, mun.Tarnaveni, jud.Mures

17.01.2023 -31.01.2024 în intervalul orar 8.00-14.00

3.

Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs

   01.02.2024, ora 15.00

4.

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

02.02.2024, ora 15.00

5.

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei  dosarelor

05.02.2024, ora 15.00

6.

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor

06.02.2024, ora 15.00

7.

Sustinerea probei scrise

08.02.2024, ora 09.00

8.

Afisarea rezultatului probei scrise

09.02.2024, ora 15.00

9.

Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise

12.02.2024, ora 15.00

10.

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor la proba scrisa

13.02.2024, ora 15.00

11.

Sustinerea interviului

14.02.2024, ora 09.00

12.

Comunicarea rezultatelor dupa sustinerea interviului

15.02.2024, ora 15.00

13.

Depunerea contestatiilor privind rezultatul interviului

16.02.2024, ora 15.00

14.

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor la interviul de selec?ie

19.02.2024, ora 15.00

15.

Afisarea rezultatului final al concursului

20.02.2024, ora 15.00

 

Bibliografie pentru ocuparea postului de consilier juridic

1)Constitu?ia României;

2)Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administra?ia publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

3)Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare (cu excep?ia car?ilor: III, IV, VI);

4)Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare (Cartea - III-a, Titlu VI -proprietatea publica, Cartea - V-a);

5)Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

6)Codul penal din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286/2009) cu modificarile si completarile ulterioare ( Partea Generala - Titlul I, II; Partea Speciala - Titlul II, V, VI, VII (Capitolul. IV, V , VI), VIII ( Capitolul I);

7)Ordonan?a de Urgen?a nr. 57/2019 - Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

8)Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

9)Legea nr. 514/2003, privind organizarea si exercitarea func?iei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;

10)Statutul din 6 martie 2004 al profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;

11)Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sanata?ii, cu modificarile si completarile ulterioare (Titlul VII Spitalele, Titlul VIII Asigurarile Sociale De Sanatate);

12)Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

13)Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice si Normele metodologice de aplicare;

14)Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale si Normele metodologice de aplicare;

15)Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice;

16)Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi?ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor;

17)Ordonan?a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

18)Ordonan?a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activita?ii de solu?ionare a peti?iilor modificata si completata prin Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonan?ei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activita?ii de solu?ionare a peti?iilor;

19)Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

20)Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu completarile si modificarile ulterioare;

21)Norme din data de 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

22)Regulamentul (UE) 679/2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circula?ie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;

23)Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiin?area, organizarea si func?ionarea Autorita?ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circula?ie a acestor date;

 

Tematica pentru ocuparea postului de consilier juridic

1)Legea nr. 95/2006 — Titlul VII Spitalele;

2)Legea nr. 95/2006 — Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate;

3)Legea nr. 95/2006 — Titlul XVI – Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice;

4)Legea nr. 514/2003, privind organizarea si exercitarea func?iei de consilier juridic ?i Statutul din 6 martie 2004 al profesiei de consilier juridic - Drepturile si îndatoririle consilierului juridic;

5)Legea nr. 46/2003 privind drepturilor pacientului - Consim?amântul pacientului privind interven?ia medicala;

6)Legea nr. 46/2003 privind drepturilor pacientului - Dreptul la confiden?ialitatea informa?iilor si via?a privata a pacientului;

7)Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil - Defini?ia dreptului de proprietate publica si cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publica;

8)Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil - Drepturile reale corespunzatoare proprieta?ii publice (dreptul de administrare, dreptul de concesiune dreptul de folosin?a cu titlu gratuit);

9)Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil - Nulitatea contractului (nulitatea absoluta, nulitatea relativa);

10)Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil - Rezolu?iunea ?i rezilierea presta?iilor;

11)Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil - Raspunderea civila delictuala;

12)Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil - Regimul juridic al proprieta?ii publice;

13)Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil - Prescrip?ia extinctiva;

14)Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila - Cuprinsul cererii de chemare în judecata;

15)Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila - Excep?iile procesuale (no?iune, invocare, procedura de solu?ionare);

16)Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila - Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului - limitele urmaririi veniturilor bane?ti;

17)Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila - Cererea de poprire — înfiin?area popririi, obliga?iile ter?ului poprit si desfiin?area popririi;

18)O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activita?ii de solu?ionare a peti?iilor - Informa?ii considerate de interes public si modul de solu?ionare a acestora;

19)O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activita?ii de solu?ionare a peti?iilor - Informa?ii exceptate de la accesul liber al ceta?enilor;

20)Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice si Normele metodologice de aplicare - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizi?ie publica;

21)Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice si Normele metodologice de aplicare - Tipuri de contracte de achizi?ie publica (enumerare, defini?ie);

22)Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice si Normele metodologice de aplicare - Tipuri de proceduri de achizi?ie publica (enumerare si scurta detaliere);

23)Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice si Normele metodologice de aplicare - Dosarul achizi?iei publice;

24)Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - Modificarea contractului individual de munca;

25)Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - Suspendarea contractului individual de munca;

26)Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - Contractul individual de munca pe durata determinata;

27)Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - Formarea profesionala ?i concediile pentru formare profesionala;

28)Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - Raspunderea disciplinara a salaria?ilor;

29)Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - Raspunderea patrimoniala în dreptul muncii;

30)Legea nr. 286/2009 – Codul penal - Infrac?iuni contra persoanei;

31)Legea nr. 286/2009 – Codul penal - Infrac?iuni de corup?ie ?i de serviciu;

32)Lege nr. 129 din 15 iunie 2018 - Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate;

33)Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ - Procedura de solu?ionare a cererilor în contenciosul administrativ - procedura prealabila, obiectul ac?iunii judiciare, termenul de introducere a ac?iunii, suspendarea executarii actului);

 

Bibliografie pentru ocuparea postului de referent la Serviciul Achizi?ii publice, contractare ?i aprovizionare

1)HG 193/2002 privind organizarea ?i func?ionarea BRML, cu modificarile ?i completarilor ulterioare

2)Ordonan?a nr.20/1992 privind activitatea de metrologie

3)Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificarile ?i completarile ulterioare, art.34-art.40

4)Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autori?a?ile ?i institu?iile publice

5)Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan?ii ?i raspunderea în legatura cu gestinarea bunurilor, cu modificarile ?i completarile ulterioare

6)HGM nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale

7)Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile

8)Ordinul IM.F.P nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea ?i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ?i capitalurilor proprii

9)Regulamentul Intern al Spitalului Mun.Dr.Gheorghe Marinescu Tarnaveni

10)Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare  al Spitalului Mun.Dr.Gheorghe Marinescu Tarnaveni

 

Tematica pentru ocuparea postului de referent la Serviciul Achizi?ii publice, contractare ?i aprovizionare

1)No?iunea de gestionar: defini?ie ?i condi?ii privind angajarea gestionarilor

2)Raspunderea materiala, disciplinara,administrativa, pentru încalcarea dispozi?iilor legale cu privire la gestionarea bunurilor

3)Drepturi ?i obliga?ii în legatura cu primirea, pastrarea ?i eliberarea bunurilor din magazie

4)Nota de recep?ie ?i constatare diferen?e. Scopul ?i modalitatea de întocmire, circuitul documentului.

5)Fi?a de magazie:scopul ?i modalitatea de întocmire, circuitul documentului.

6)No?iuni  privind activitatea de metrologie ?i mijloacele prin care se asigura exactitatea ?i uniformitatea masurarilor

7)Termeni de specialitate utiliza?i în activitatea metrologica: defini?ie

8)Inventarierea bunurilor: definire, scop, obligativitatea efectuarii inventarierii

 

Bibliografie pentru ocuparea postului de tehnician la Serviciul Achizi?ii publice, contractare ?i aprovizionare

1)HG 193/2002 privind organizarea ?i func?ionarea BRML, cu modificarile ?i completarilor ulterioare

2)Ordonan?a nr.20/1992 privind activitatea de metrologie

3)Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificarile ?i completarile ulterioare, art.34-art.40

4)Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autori?a?ile ?i institu?iile publice

5)Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan?ii ?i raspunderea în legatura cu gestinarea bunurilor, cu modificarile ?i completarile ulterioare

6)HGM nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale

7)Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile

8)Ordinul IM.F.P nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea ?i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ?i capitalurilor proprii

9)Regulamentul Intern al Spitalului Mun.Dr.Gheorghe Marinescu Tarnaveni

10)Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare  al Spitalului Mun.Dr.Gheorghe Marinescu Tarnaveni

 

Tematica pentru ocuparea postului de tehnician la Serviciul Achizi?ii publice, contractare ?i aprovizionare

1)No?iunea de gestionar: defini?ie ?i condi?ii privind angajarea gestionarilor

2)Raspunderea materiala, disciplinara,administrativa, pentru încalcarea dispozi?iilor legale cu privire la gestionarea bunurilor

3)Drepturi ?i obliga?ii în legatura cu primirea, pastrarea ?i eliberarea bunurilor din magazie

4)Nota de recep?ie ?i constatare diferen?e. Scopul ?i modalitatea de întocmire, circuitul documentului.

5)Fi?a de magazie:scopul ?i modalitatea de întocmire, circuitul documentului.

6)No?iuni  privind activitatea de metrologie ?i mijloacele prin care se asigura exactitatea ?i uniformitatea masurarilor

7)Termeni de specialitate utiliza?i în activitatea metrologica: defini?ie

8)Inventarierea bunurilor: definire, scop, obligativitatea efectuarii inventarierii

 

Bibliografie pentru postul de informatician la Compartimentul informatic

 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanata?ii, cu modificarile ?i completarile ulterioare (Capitolul -Spitale);

Legea nr. 677/2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

Microsoft Windows 7

Retele locale de calculatoare. Proiectare si administrare.

Microsoft Office 2007 pentru Windows,

 

Tematica pentru postul de informatician la Compartimentul informatic

1.Calculatoare personale:Arhitectura calculatoarelor personale de tip PC;Componente si caracteristici;Suporti magnetici: tipuri, caracteristici principale;Periferice: imprimante; Diagnosticare defecte la calculatoare si periferice

2.Sisteme de operare:Tipuri, clasificare, utilizare;Configurare si administrare: Windows XP, Windows7

3.Retele locale de calculatoare:Medii de comunicatie;Structura generala, component;Topologii: definire, avantaje si dezavantaje

4.Microsoft Office 2007:Instalarea suitei Office 2007:Utilizarea aplicatiilor Word, Excel, PowerPoint, Access, Out

 

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu, mun. Tarnaveni, str. Victor Babes nr. 2, judetul Mures, persoana de contact: Precup Antonela, telefon 0265.446.161, fax 0265.446.156.

 


Manager,

Ec. Meghesan Zsuzsanna Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

\

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

 Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts