Anunt !

Anunt


Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale  vacante  de: 

-2 posturi de asistenti medicali generalisti  la sectia Psihiatrie IV cronici permanenti de lunga durata(Femei)

-2 posturi de asistenti medicali generalisti la sectia Psihiatrie III cronici permanenti de lunga durata(Barbati)

-2 posturi de asistenti medicali generalisti la compartimentul ATI

-1 post de asistent medical generalist la compartiment Urologie

-1 post de asistent medical generalist la compartimentul Ortopedie si Traumatologie

-1 post de asistent medical generalist la sectia Medicina Interna Cronici

-1 post de asistent medical generalist la sectia Pediatrie

-1 post de asistent medical generalist la Compartimentul Primiri Urgente

-3 posturi de infirmieri la sectia Psihiatrie IV cronici permanenti de lunga durata(Femei)

-3 posturi de infirmieri la sectia Psihiatrie III cronici permanenti de lunga durata(Barbati)

-1 post de îngrijitoare de curatenie la sectia Psihiatrie IV cronici permanenti de lunga durata(Femei)

-1 post de îngrijitoare de curatenie la compartimentul Boli Infectioase

-1 post de îngrijitoare de curatenie la sectia Medicina Interna Acuti

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institutiilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selectia dosarelor de înscriere în perioada 18.02.2020-19.02.2020,pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 25.02.2020,  ora 9.00

- Interviul în data de 02.03.2020 ,  ora 9.00

Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistent medical generalist :

Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale de asistent medical generalist/studii superioare de scurta durata/superioare de asistent medical generalist

- vechime în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni. Se accepta voluntariat.

Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile de infirmieri: nivelul studiilor – absolvire a 10 clase si cursul de infirmieri. Nu este necesara vechime.

Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile  de îngrijitoare de curatenie: nivelul studiilor –scoala generala. Nu este necesara vechime.

Pentru  postul vacant de asistent medical generalist candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat, scoala postliceala de asistent medical generalist sau studii superioare de scurta durata sau superioare de asistent medical generalist) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului    ( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs )

d) acte doveditoare  care atesta vechimea în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni (contract de voluntariat sau alte acte doveditoare care atesta experienta similara în functia de asistent medical generalist)

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

h) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

Pentru ocuparea posturilor vacante  de infirmieri  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor de 10 clase si cursul de infirmieri

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

Pentru ocuparea posturilor  vacante de îngrijitoare de curatenie  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor-scoala generala

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 04.02.2020-17.02.2020  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.


 


Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt !

Anunt

 

Spitalul  Municipal  „Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

-un post de medic specialist confirmat în specialitatea boli infectioase la Compartimentul de Boli Infectioase, pe durata nedeterminata.

Concursul  va avea loc dupa 30 de zile de la publicarea anuntului în “Viata medicala” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni.

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

· cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

· copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

· copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

· dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

· acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

· cazierul judiciar;

· certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

· chitanta de plata a taxei de concurs.

· copia actului de identitate în termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este postata pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr. 2, mun. Tarnaveni, jud. Mures, biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt,respectiv în perioada 28.12.2019-13.01.2020, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265 446161.

 


Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts