Anunt !

Anunt

 

Spitalul  Municipal  „Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

-un post de medic specialist confirmat în specialitatea boli infectioase la Compartimentul de Boli Infectioase, pe durata nedeterminata.

Concursul  va avea loc dupa 30 de zile de la publicarea anuntului în “Viata medicala” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni.

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

· cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

· copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

· copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

· dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

· acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

· cazierul judiciar;

· certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

· chitanta de plata a taxei de concurs.

· copia actului de identitate în termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este postata pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr. 2, mun. Tarnaveni, jud. Mures, biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt,respectiv în perioada 28.12.2019-13.01.2020, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265 446161.

 


Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt !

Anunt

 

Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes, nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale  vacante  de: 

-1 post de informatician la Biroul Administrativ,

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institutiilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr. 269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selec?ia dosarelor de înscriere în perioada 10.01.2020-13.01.2020                         pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 17.01.2020,  ora 9.00

- Proba practica în data de 23.01.2020,  ora 9.00

- Interviul în data de 30.01.2020 ,  ora 9.00

Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de informatician:

- nivel de studii – superioare în domeniul tehnic, diploma de licenta;

– act doveditor de absolvire a studiilor – diploma de licenta însotita de suplimentul descriptiv (foaia matricola);

- curs/specializare în domeniul informatic.

- Se solicita vechime de 10 ani în specialitatea studiilor.

Pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea postului  vacant de informatician la Biroul Administrativ,candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va con?ine urmatoarele documente:

1. Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unitatii organizatoare a concursului

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii , dupa caz

3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: diploma   de licenta însotita de suplimentul descriptiv (foaia matricola) si curs/specializare în domeniul informatic.

4. Cazier judiciar sau o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza

5. Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea în munca, în meserie ?i/sau în specialitatea studiilor, în copie;

6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului

7. Curriculum vitae

8. Copie dupa certificatul de casatorie ( unde e cazul)

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 23.12.2019-09.01.2020 pâna la ora 15.00 la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Condi?iile de desfa?urare a concursului,bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de înscriere se vor afisa la sediul Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni si site-ul wwwspitaltarnaveni.ro

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.

 


Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt !

Anunt

 

Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale  vacante  de: 

-1 post de referent de specialitate la Serviciul de management al calita?ii serviciilor medicale ,

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade ?i trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce func?ioneaza sub autoritatea Consiliului Jude?ean Mure? aprobat prin Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Mure? nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selec?ia dosarelor de înscriere în perioada 31.12.2019-03.01.2020                         pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 09.01.2020,  ora 9.00

- Interviul în data de 15.01.2020 ,  ora 9.00

Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de referent de specialitate:

 

- nivel de studii – superioare, diploma de licenta;

– act doveditor de absolvire a studiilor – diploma de licenta însotita de suplimentul descriptiv (foaia matricola);

-curs de specialitate în domeniul „Manager al sistemelor de management al calita?ii” .

- Nu se solicita vechime.

 

     Pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea postului  vacant  de referent de specialitate la Serviciul de management al calita?ii serviciilor medicale,candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va con?ine urmatoarele documente:

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unitatii organizatoare a concursului

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii , dupa caz

3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor: diploma   de licenta însotita de suplimentul descriptiv (foaia matricola); curs de specialitate în domeniul „Manager al sistemelor de management al calita?ii” .

4. Cazier judiciar sau o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza

5. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului

7. Curriculum vitae

8. Copie dupa certificatul de casatorie ( unde e cazul)

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 13.12.2019-30.12.2019 la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Condi?iile de desfa?urare a concursului,bibliografia ?i actele solicitate candida?ilor pentru dosarul de înscriere se vor afi?a la sediul Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni ?i site-ul wwwspitaltarnaveni.ro

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.

 

 


Manager

Ec. Meghesan Zsuzsanna
Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts