Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Acasa Informatii pacienti Legislatie Organigrama Utile

Conditiile de internare

Înainte de a solicita serviciile noastre, adresați-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obține biletul de trimitere.

Prezentați-va la internare cu documentele necesare.

 

Condiții generale de internare:

- Act de identitate

- Cardul de sanatate

- Bilet trimitere de la medicul de familie/Bilet de internare de la medicul specialist.

- Dovada calitatii de asigurat:

 

Angajați:

- Adeverinta de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.

- Adeverinta de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;

 

Pensionari:

- Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau copie).

 

Someri:

- Adeverinta de somaj sau copie dupa carnetul de somaj.

 

Persoane fara venit:

- Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat.

 

Elevi sub 18 ani si studenti:

- Xerocopie dupa certificatul de nastere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate, adeverinta de elev/ student.

- Buletinul sau cartea de identitate

 

În cazurile de urgență nu este necesar biletul de trimitere.

 

Condiții generale pentru acordarea consultațiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

- Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate;

- Card de sănătate;

- Documentul care dovedește calitatea de asigurat a persoanei;

- Buletin de identitate sau Cartea de identitate

- pentru copii: Certificatul de naștere;

 

Pentru eliberarea concediului medical:

- adeverință în care se va menționa numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;

- formularul de concediu medical inițial (dacă este cazul).Informatii coplata

Informatii Coplata

 

In cadrul institutiei, coplata se percepe doar pentru serviciile medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua.

Coplata este in valoare de 10(zece) lei/ persoana internata si se aplica doar categoriilor de asigurati care nu sunt scutite de coplata.

Sunt scutite de la coplata urmatoarele categorii de asigurati:

- Copii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca.

- Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse.

- Persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al caror cuantum este pana la valoarea, intregita prin rotunjure in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal 2017, 900 lei/luna (litera modificata prin art. I pct. 8 din OUG nr. 88/2017, in vigoare in 2018).

- Toate femeile insarcinate si lauzele, pentru serviciile medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.Informatii privind externarea

La terminarea tratamentului externarea pacientilor se face pe baza biletului de iesire din spital /scrisoare medicala, întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului sef de sectie, sau a medicului care asigura

coordonarea de specialitate.La externare, biletul de iesire/scrisoarea medicala se înmâneaza pacientului, iar foaia de observatie se îndosariaza.

Pacientul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost instiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Aceasta se consemneaza sub semnatura pacientului si a medicului, in foaia de

observatie. Posibilitatea parasirii spitalului la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile, a pacientilor mintali periculosi.

 

Documente si informatii ce se primesc la externarea pacientului :

– Bilet medical de iesire;

– Scrisoare medicala;

– Reteta medicala, daca este cazul;

– Indicatii privind regimul alimentar si de viata;

– Recomandari privind tratamentu la domiciul, daca este cazul;

– Reconsult dupa o perioada stabilita, daca este cazul;

– Concediu medical;

– Recomandarea ingrijirii medicale la domiciliu (daca este cazul),

servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;


 


DREPTURILE PACIENTULUI


Dreptul pacientului la informatia medicala 

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza. 

- Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate. 

- Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii. 

- Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic. 

- Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat în cazul în care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta. 

- Informatiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaste limba româna, informatiile i se aduc la cunostinta în limba materna ori într-o limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare. 

- Daca pacientul nu este cetatean  român, informatiile i se aduc la cunostinta într-o limba de circulatie internationala sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare. 

- Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata în locul sau. 

- Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului. 

- Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala. 

- Pacientul sau persoana desemnata în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 si 10, are dreptul sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie a înregistrarilor investigatiilor de înalta performanta, o singura data. 

 

Consimtamântul pacientului privind interventia medicala 

- Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 

- Când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia. 

- În cazul în care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamântul reprezentantului legal nu mai este necesar. 

- În cazul în care se cere consimtamântul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de întelegere. 

- În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îsi dea consimtamântul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

- Consimtamântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. 

- Consimtamântul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale în învatamântul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa îsi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamântului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si în interesul pacientului.

- Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale. 

 

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

- Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. 

- Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres. 

- În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtamântului nu mai este obligatorie. 

- Pacientul are acces la datele medicale personale. 

- Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observatie clinica generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atât în timpul vietii pacientului, cât si dupa decesul pacientului, la informatiile cu caracter confidential din foaia de observatie. 

- Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului. 

- Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica. 

 

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii 

- Dreptul femeii la viata prevaleaza în cazul în care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei. 

- Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare. 

- Dreptul femeii de a hotarî daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la art.26.

- Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.

- Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

 

Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale 

- În cazul în care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. - Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului. 

- Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.

- Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 

- Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în masura posibilitatilor, mediul de îngrijire si tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial. 

- Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului. 

- Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective. 

- Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii. 

- Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare. 

- Continuitatea îngrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile. 

- Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, în program continuu. 

- Nici unui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrarii nasterii sale în actele de stare civila. 

 

Dreptul de a fi informat cu privire la relatia pacient-spital

- Pacientul poate beneficia de consiliere religioasa din partea preotilor din cadrul compartimentului religios.

- Pe durata internarii pacientul poate opta pentru meniu de post, cu avizul medicului curant.

- Pacientul are dreptul de a-i fi respectate credintele, convingerile morale, cultural si religioase

- Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta s ail recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

- Pacientul are dreptul de a primi, la cerere, explicatii detaliate privind serviciile medicale cu plata de care beneficiaza / a beneficiat.

- Pacientii au dreptul de a li se examina si rezolva plangerile intr-o maniera justa, eficienta, promta si de a fi informati asupra rezultatului. Sugestiile sau reclamatiile de natura medicala sau administrative pot fi adresate in scris personalului medical de pe sectie, personalului de la triaj, in registrul de reclamatii de la secretariatul spitalului sau in chestionarele de satisfactie.

 Nota: Prevederile de mai sus sunt conform Legii 46/2003 privind drepturile pacientilor

 

OBLIGATIILE PACIENTULUI

 

Obligatii generale

- sa respecte regulile de acces, de conduita si disciplina ale spitalului, regulile si orarul de vizitare, programul de masa ?i de odihna;

- sa nu produca zgomote puternice, de orice natura (incluzând aici si sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicatii), si sa nu initieze actiuni care pot produce disconfort pacientilor internati si celorlalte persoane din jur;

- sa întretina un climat de liniste si confort în saloane;

- sa mentina ordinea si curatenia în saloane ?i în spa?iile comune;

- sa aiba un comportament etic si o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

- sa nu distruga sau sa murdareasca mobilierul din salon, peretii, instalatiile sanitare sau alte obiecte din dotarea spitalului. În caz contrar, ace?tia putând suporta contravaloarea eventualelor defectiuni.     

- sa respecte Regulamentul intern al unitatii;

- sa poarte tinuta obligatorie de spital. Este interzisa sa parasirea spitalului în acest echipament, fiind interzisa circulatia pe strazi sau în parcuri în astfel de tinuta

- sa nu paraseasca unitatea pe perioada internarii decât cu aprobarea medicului sef de sectie ;

- sa nu circule decât în sectia unde sunt internati sau unde li se fac investigatii medicale;

- sa nu introduca în spital echipamente electronice fara acordul prealabil, scris, al medicului sef de sectie sau al asistentului sef;

- sa nu fumeze în incinta spitalului, sa nu consume sau sa introduca în spital bauturi alcoolice ori substante periculoase sau interzise de lege;

- sa asigure individual paza si protectia bunurilor personale de valoare pe care le introduc în spital, asumându-si întreaga responsabilitate cu privire la acestea;

- sa nu introduca alimente în spital fara avizul medicul curant ?i sa pastreze alimentele de orice fel numai în frigider (nu pe masa sau noptiera).

 

Obligatii cu specific medical

- sa-i respecte pe ceilalti pacienti si drepturile lor;

- sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului si ale personalului medico-sanitar;

- sa îsi asume întreaga responsabilitate pentru consecintele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instructiunile si recomandarile personalului medical;

- sa informeze personalul medical, întocmai si la timp, cu privire la orice manifestare sau reactie la tratamentul sau medicamentele prescrise;

- sa coopereze în permanenta cu medicul privind starea sanatatii;

- sa ofere personalului medical toate informatiile relevante pe care le detin despre starea de sanatate proprie, precum si informatiile de orice alta natura (apartenenta religioasa, valori si cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influenta îngrijirea medicala si serviciile conexe furnizate de catre Spitalul Providen?a;

- sa ofere informatii exacte si complete în legatura cu spitalizarile anterioare, detaliile personale si de sanatate, inclusiv regimuri alimentare si stil de viata;

- sa solicite personalului medical informatii detaliate cu privire la starea individuala de sanatate, investigatiile si analizele realizate, diagnosticul stabilit si tratamentul propus, înainte de a îsi da consimtamântul fata de orice procedura si act medical pe care îl accepta. Pacientii au dreptul si libertatea de a cere oricât de multe informatii cu privire la situatia medicala în care se afla.

- sa informeze personalul medical si sa solicite sprijin pentru orice nelamuriri si întrebari cu privire la documentele medicale.;

- sa ia în calcul faptul ca poate exista un motiv obiectiv pentru care un serviciu nu este disponibil la un anumit moment si într-o anumita forma;

- sa se prezinte la consultatii / interventii / internare la ora stabilita conform programarii sau sa anunte medicul cu cel putin 24 de ore înainte de aceasta, în cazul în care programarea trebuie anulata sau modificata.
PROTOCOL PRIVIND ACCESUL VIZITATORILOR IN SECTIILE/COMPARTIMENTELE DIN CADRUL SPITALULUI

 

I. Vizitarea pacientilor infectati cu SARS Cov-2 si non Covid in forma severa sau stare critica


1.Masuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 sau non COVID în cazul în care prezinta simptome severe de boala

  

  Pe perioada internarii în unitatea sanitara, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistenta religioasa, potrivit specificului cultului din care face parte, si cu acordul medicului curant/medicului de garda.

    În vederea asigurarii protectiei preotului si a pacientului, vizita poate avea loc în urmatoarele conditii:

- un singur preot poate intra la pacient, o singura data;

- timpul alocat serviciului religios este de maximum 15 minute, in limita

posibilitatilor

- preotul poarta echipament complet individual de protectie asigurat cu

titlu gratuit de catre sectia în care este internat pacientul, sub directa indrumare a personalului:halat impermeabil, masca FFP2, botosei, manusi, boneta, viziera

- preotul respecta toate masurile sanitare care se impun;

- se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte si dupa

utilizare, cu acordul medicului curant;

- nu sunt permise obiecte care genereaza flacara deschisa/închisa sau

scânteie.

    În unitatile sanitare în care exista preoti angajati, acestia vor asigura asistenta religioasa pentru credinciosii cultului recunoscut cu acordul caruia a fost angajat, de comun acord cu medicul curant/medicul de garda.


2. Masuri care privesc familia/reprezentantul legal al bolnavului infectat cu SARS-CoV-2 sau  non COVID în cazul în care acesta prezinta simptome severe de boala

 

  Pe perioada internarii în unitatea sanitara, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 sau non COVID care prezinta simptome severe de boala poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/reprezentant legal, cu acordul medicului curant/medicului de garda.

    În vederea asigurarii protectiei membrului familiei/reprezentantului legal, vizita va  avea loc în urmatoarele conditii:

- o singura persoana poate intra la pacient, o singura data;

- timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute, in limita posibilitatilor

- vizitatorul va purta echipament complet individual de protectie asigurat cu titlu gratuit de catre sectia în care este internat pacientul, sub directa indrumare a personalului:halat impermeabil, masca FFP2, botosei, manusi, boneta, viziera

- vizitatorul va efectua igiena mainilor la intrarea si la parasirea sectiei

- vizitatorul va respecta toate masurile sanitare care se impun pentru siguranta sa si a pacientului

- nu este permisa introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiti pacientii cu COVID-19.


II. Vizitarea pacientilor din sectiile de PSIHIATRIE va fi posibila cu respectarea urmatoarelor REGULI:

           

- vizitatorii/apartinatorii, trebuie sa faca dovada vaccinarii cu ambele doze/doza

unica si ca au trecut cele 10 zile de la rapel sau un rezultat negativ la RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau un rezultat  test antigen rapid nu mai vechi de 48 ore, eliberat de un laborator acreditat

- vizitatorii vor depune o solicitare in scris catre conducerea spitalului prin care solicita eliberarea unui bilet de voie in spital, eliberat de medicul curant si care va fi aprobat de manager

- programul de vizita va fi stabilit de catre medicul curant iar timpul alocat vizitei va fi de maxim 20 de minute

- se va permite accesul unei singure persoane la un pacient;

- pentru a facilita accesul la pacient in timp util, vizitatorii/apartinatorii se vor

prezenta cu 30 minute inainte de inceperea programului de vizita pentru a permite efectuarea triajului epidemiologic la containerul modular   situat la intrarea in curtea unitatii

- vizitatorii/apartinatorii vor purta masca de protectie pe intreaga durata a vizitei si vor fi dirijati

de catre personalul medical spre locul unde se va desfasura intrunirea cu   pacientul (in curtea unitatii/in holul sectiei atunci cand conditiile meteo nu permit)

 


Garda  -  C.P.U.

0372717836

Garda  -  RADIOLOGIE 

0770602620

Garda  -  A.T.I.

0372709910

Garda  -  TRIAJ   (Cort)  

0726368329

Garda  -  NEURO – PSIHIATRIE

0731980311

Garda  -  INTERNE

0731980328

Garda  -  CHIRURGIE

0731909608

Garda  -  GINECOLOGIE

0731980327

Garda  -  LABORATOR

0731980313

Garda  -  BOLI INFECTIOASE

0771798848

Garda  -  PEDIATRIE

0730656421

      

DIRECTOR MEDICAL                                                 MANAGER

                dr. Vulciu Adrian                                         ec. Meghesan ZsuzsannaInformatii privind externarea

Stil de viata sanatos

 

Alimentatia corecta

Poate unul din cei mai importanti factori pentru mentinerea unui stil de viata sanatos este alimentatia, iar aici mai intai de orice alt principiu este vorba de cumpatare.

Adica a nu se consuma in exces nici sare, nici piper sau alte condimente este perfect adevarat, dar daca anumite persoane pot mentiona rapid ca nu consuma sare in exces, trebuie avut in vedere si consumul de muraturi sau de alimente care sunt bogate in continutul lor de sare.

De asemenea, tot la alimentatie trebuie mentionat si consumul de lichide, este adevarat ca putine persoane pot mentiona ca au un consum de doi litri de apa per zi, in acest consum minim recomandat trebuie intr-adevar adaugat si consumul de lichide scos din alimente.

Astfel ca pepenele, castravetele (alimentul cu continut cel mai bogat de apa dintre legume) multe alte alimente au un continut mai mic sau mai mare de apa, insa pe langa acestea un consum de un litru, un litru jumatate de apa minim este recomandat.

Aportul suficient hidric va ajuta in primul rand datorita faptului ca organismul uman este in majoritate apa dar si pe langa aceasta, continutul hidric mai are un efect benefic in ceea ce inseamna aspect estetic, deoarece un aport suficient de apa va opri ridarea.

In aportul alimentar trebuie avut in vedere si oprirea excesului de alimente, deoarece obezitatea este un flagel tot mai pregnant in Romania, si aportul de alimente in exces, cat si o subponderabilitate (intalnita in special la sexul feminin) sunt doua extreme care nu mai pot fi similare cu un stil de viata sanatos.

In alimentatie intra si consumul de maxim o data pe luna a mancarii de tip fast-food, deoarece recomandarea generala ar fi sa nu se consume astfel de mancaruri, dar deoarece acest lucru este poate utopic este mai real daca recomandarea se rezuma la consumul acestor tipuri de mancaruri la o data pe luna maxim.

In mancarea fast-food intra si mancarea ce s-ar denumi mancarea de cuptor microunde, adica mancarea congelata la care nu se aduce nici un adaos si care are un timp de expirare mare.

Astfel ca desi este dificil a se prepara si consuma permanent mancare proaspata, este mai usor daca s-ar prepara macar la o masa din zi (preferabil cina) o salata de legume, care sunt si accesibile financiar, usor de preparat.

Consumul de legume este un factor foarte important si macar o leguma sa fie prezenta la fiecare masa, fie ca aceasta este garnitura, dar o rosie, un castravete ori brocoli sau

Legumelor este mai mult decat necesar a le fi adaugat un consum macar echivalent de fructe. Adica un consum din categoria citricelor (de tipul portocalei, lamaii, grefelor) dar si fructe din alte categorii de tipul bananelor, ananas sau alte fructe.

Fructele vor constitui prin componenta de citrice un element esential in sistemul nostru imunitar, dar vor si asigura o serie de vitamine care alaturi de legume nu pot fi extrase in cantitate atat de mare sau atat de usor disponibile in alimentatie.

O alimentatie echilibrata este de fapt cheia unei vieti sanatoase, adica o alimentatie care sa nu cuprinda un exces de zaharuri, desi si acestea intr-o doza mai mica sunt perfect necesare, la care trebuie sa se adauge si un consum de fructe si de legume, dar practic din orice categorie a nutrientilor adica a mineralelor, vitaminelor, proteine, glucide si lipide.

Astfel ca un consum din fiecare categorie a alimentelor dar cu cumpatare reprezinta cheia unei alimentatii echilibrate, iar o alimentatie echilibrata este succesul spre o viata sanatoasa

Gandirea pozitiva versus stres

Este poate foarte dificil sa ne gandim ce inseamna o viata fara stres, cu orice categorie am discuta vor mentiona de stresul pe care acestia il resimt la serviciu, dar tot stresul poate fi resimtit si in viata domestica sau practic in orice aspect al vietii.

Desi este aproape imposibil a elimina stresul din viata cotidiana se poate macar diminua, sau macar se poate incerca a se privi diferit raportarea la stres, prin a se incerca a se aborda o gandire pozitiva.

Astfel ca orice persoana poate traversa perioade mai bune sau mai rele insa modul cum ne raprtam la aceste perioade, sau modul cum privim aceste lucruri reprezinta in fapt viata cu mai putin stres. Este in fapt modul cum vom permite ca stresul sa ne afecteze tot mai putin.

Miscarea fizica

Miscarea fizica nu reprezinta doar sportul de performanta. Adica a realiza miscarea fizica zilnica poate fi orice fel de activitate sportiva, adica a ce inseamna gimnastica, dar si fotbalul ocazional (de weekend), cat si o simpla plimbare prin parc.

Este recomandat ca zilnic sa se faca un minim de 30 de minute de miscare fizica, aici poate intra si miscarea fizica minima care este efectuata in timpul activitatii profesionale, sau miscarea fizica care este realizata prin traseul care este parcurs (pe jos) de la si pana la serviciu.

Acesta reprezinta un minim necesar si nu timpul benefic de miscare fizica.

Miscarea fizica va preveni afectiunile cardiace, dar va spori si capacitatea pulmonara cat si tipul de respiratie; miscarea fizica va ajuta si in mentinerea unei posturi a corpului corecta, fapt pentru care va estompa posibilitatea de patologii ale coloanei vertebrale.

Odihna

Asigurarea unui timp de odihna suficient este esential pentru o activitate cerebrala eficienta si pentru o refacere adecvata a organismului. Un timp de odihna fiziologic inseamna o perioada de 7-9 ore de somn per noapte si preferabil noaptea deoarece odihna diurna nu poate fi la fel de odihnitoare ca cea nocturna.

De asemenea, trebuie avut in vedere ca orele de somn sa presupuna o odihna adecvata a organismului, adica sa nu existe factori perturbatori ai somnului, sa nu existe prea multe momente de intrerupere a somnului (din diferite cauze).

Insomnia poate nu doar scurta durata de viata, dar poate cauza o functionare deficitara a organelor interne si o serie de disfunctii cat o inrautatire per general a calitatii vietii care in speta va produce un dezechilibru din ceea ce se denumeste o viata sanatoasa.

Igiena

Igiena este obiceiul care se invata inca din copilarie si debuteaza cu igiena orala, adica a mentine dintii curati si o spalare pe dinti in fiecare dimineata si seara, igiena inseamna totodata si spalarea corecta si repetata (ori de cate ori este necesara a mainilor) pe langa igiena evidenta a intregului organism.

O igiena adecvata reprezinta un principiu de baza dintr-un stil de viata sanatos, deoarece adesea o igiena precara si in copilarie este asociata cu Hepatita A (denumita si hepatita “mainilor murdare”), dar nu doar atat.

O igiena precara inseamna si posibilitatea de infectii multiple si repetate care vor ataca organismul, o igiena precara inseamna si posibilitatea de infectii mai periculoase care vor fi contactate prin absenta acestei igienizari adecvate.

Viciile

Poate cel mai des intalnit viciu este cel al fumatului. Fumatul este in mod evident asociat cu o viata nesanatoasa. fumatul poate produce o serie de patologii pulmonare, ale buzelor sau faringiene ori laringiene.

Fumatul este asociat cu o frecventa mai mare a cariilor dar si cu un creier in permanenta mai slab oxigenat, asadar acest viciu nociv nu poate fi asociat cu un stil de viata sanatoasa.

Un alt viciu evident este consumul de alcool. A consuma alcool in special intr-o cantitate moderata si nu zilnic nu este in mod evident patologic.

A se consuma dupa o masa copioasa si cu un continut bogat lipidic sau greu metabolizabila (cum este cazul unei mese bogate in carne de porc sau grasimi) este recomandat a se consuma ulterior ca si un adjuvant la digestie un pahar de vin rosu.

Totodata dupa consumul de peste se poate recomanda un pahar de vin alb, sau dupa o mancare foarte bogata in grasimi se poate recomanda consumul unui alcool mai puternic.

Insa acest consum trebuie sa fie rezumat doar la atat si nu la a se realiza un obicei din aceasta cu recurenta zilnica sau la o cantitate prea mare.

Viciile pot sa mearga la o serie de dependente si ca orice dependenta toate pot fi nocive, deoarece acestea reprezinta de fapt consumul in exces a unor alimente sau utilizarea prea frecventa a unor obiecte si care daca au devenit o dependenta deja reprezinta un factor nociv.

Moderatia

Practic cuvantul cheie care poate sintetiza toate aspectele prezentate mai sus, sau care pot concluziona toate principiile ce trebuiesc abordate pentru o viata sanatoasa se rezuma la un singur cuvant: moderatia.

Moderatia in alimentatie, moderatia in consumul de orice fel de substante, moderatia stresului si managerierea acestuia astfel incat sa nu afecteze prea mult organismul, moderatia si in vicii: moderatia in consumul de alcool sau moderatia in consumul de cafea nu vor afecta stilul de viata sanatos, daca reprezinta doar moderatie.Informatii privind externarea

Recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce ?i stilul sanatos de via?a al acestuia ca elemente principale de lupta împotriva durerii cronice

 

Durerea este conform I.A.S.P. (International Association for the Study of Pain) o senza?ie, respectiv o experien?a senzitiva ?i emo?ionala neplacuta, asociata cu o leziune tisulara existenta sau poten?iala, sau descrisa ca o astfel de leziune. Durerea cronica determina în timp scaderea calita?ii vie?ii ?i a capacita?ii de munca, aspecte care genereaza repercursiuni pe termen lung. Pentru a preveni apari?ia acesteia este important sa impunem masuri de profilaxie care sa recâ?tige ?i sa men?ina capacitatea func?ionala în valori optime.

În func?ie de structurile care genereaza un stimul dureros deosebim între:

 • Durerea periferica ce are originea la nivelul structurilor dotate cu receptori pentru durere. Acest tip de durere poate fi somatica – superficiala, ce ia na?tere la nivelul pielii sau profunda care ia na?tere în structurile osoase, articulare sau musculare – ?i viscerala – ce ia na?tere la nivelul organelor interne;
 • Durerea neurogena caracterizata prin faptul ca impulsurile percepute ca durere iau na?tere în structurile nervoase ?i pot fi determinare de prezen?a unei inflama?ii sau a unei compresiuni a structurilor nervoase;
 • Durerea psihogena este o durere imaginara, dar în acela?i timp ?i reala ce afecteaza calitatea vie?ii individului.

Cunoa?terea acestor mecanisme generale de apari?ie a durerii, a structurilor care permit perceperea senza?iei de durere permit o abordare terapeutica ra?ionala ?i eficienta.  De aceea este evident ca durerea provocata de un spasm  va ceda la o medica?ie antispastica, iar cea provocata de o inflama?ie la o medica?ie  antiinflamatorie.

Recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce si stilul de viata sunt elemente cheie care intervin in prevenirea cronicizarii durerii.

 

Mobilizarea precoce

Rolul recuperarii medicale este acela de a preveni agravarea deteriorarii fizice ?i cognitive, de a ameliora func?ii ?i de a preveni complica?ii ca: escarele, boala tromboembolitica, complica?ii respiratorii, impoten?a func?ionala datorata mobilizarii prelungite – modificari posturale, contracturi, spasticitate, leziuni nervi periferici, atrofii musculare, osificari heterotopice.

Tratamentul prin mi?care trebuie dozat dupa tipul ?i faza clinica a afec?iunii, în func?ie de rezisten?a ?i reac?iile individuale. Terapia prin mi?care aduce multiple beneficii în diverse patologii care pot genera durere cronica, astfel:

 • În afec?iunile aparatului locomotor stimuleaza osteogeneza prin activarea circula?iei ?i nutri?iei locale, între?ine forma, volumul ?i for?a musculara;
 • În afec?iunile sistemului nervos contribuie la recuperarea prehensiunii, mersului ?i echilibrului;
 • În afec?iunile reumatologice ajuta la pastrarea mobilita?ii articulare;
 • În afec?iunile aparatului respirator ajuta la eliminarea secre?iilor bron?ice, amelioreaza respira?ia ?i nutri?ia parenchimului pulmonar;
 • În afec?iunile aparatului circulator ac?ioneaza ca un tonic cardiac, ameliorând puterea de contrac?ie a miocardului;
 • În afec?iunile digestive ac?ioneaza asupra mu?chilor, nervilor, secre?iilor ?i stimuleaza tranzitul intestinal;

Mobilizarea precoce în cazul pacien?ilor spitaliza?i sau afla?i în tratament de reabilitare secundar diverselor patologii cu indica?ie de recuperare necesita un nivel de solicitare care sa fie suficient de înalt, dar în limitele normalului ?i care sa defineasca eustres-ul. Cele mai importante obiective care trebuie realizate în cadrul mobilizarilor precoce sunt reprezentate de prevenirea complica?iilor secundare imobilizarii prelungite la pat, refacerea for?ei musculare, cre?terea ?i adaptarea capacita?ii de efort, ameliorarea func?iei de coordonoare, de control ?i de echilibru.

 

Stil de viata

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), sanatatea este starea deplinei bunastari fizice, spirituale si sociale, nu numai lipsa bolilor sau a defectelor fizice. Somnul, o componenta importanta pentru sanatate „Orele de somn, de exemplu au o importanta majora pentru sanatatea noastra. Astfel, în functie de organismul fiecaruia, între 6 si 8 ore de somn pe noapte sunt suficiente pentru ca dimineata sa ne simtim odihniti”. De asemenea, cel mai bun interval pentru orele de somn este între 22.30 si 06.30, însa orele de somn pierdute nu pot fi recuperate din ele din timpul zilei. În lipsa orelor suficiente de somn, organismul nu va rezista stresului din ziua urmatoare, iar efectele nu vor întârzia sa apara. Pe termen lung, lipsa odihnei poate duce la aparitia unor boli foarte grave. Alimentatia, sursa de energie, este alt indicator al unui stil de viata sanatos.

Repere pentru o via?a sanatoasa:

 • Aport caloric propor?ional cu vârsta ?i cu efortul fizic depus
 • Consumul zilnic de fructe ?i legume
 • Cel pu?in 30 de minute pe zi de efort fizic moderat sau intens
 • Cât mai mult timp petrecut în aer liber
 • Limitarea timpului petrecut in fata ecranelor (televizor, calculator, telefon, tableta)
 • Somn odihnitor de 7-9 ore pe zi, în func?ie de vârsta ?i necesita?i
 • Hidratare corecta – aport lichidian în func?ie de greutate, vârsta ?i necesita?i

 

Reabilitare activa

Kinetoterapia este forma de terapie care are la baza mi?carea efectuata prin programe de recuperare medicala bine structurate ce au ca scop refacerea unor func?ii diminuate. Scopul programului de kinetoterapie este de a cre?te capacitatea func?ionala generala a pacientului ?i de a restabili independen?a fizica ?i respiratorie, prevenind astfel riscul instalarii complica?iilor asociate determinate de repausul la pat.

Principalele obiective ale tratamentului kinetoterapeutic sunt urmatoarele:

 • relaxarea;
 • corectarea posturii ?i aliniamentului corporal;
 • cre?terea mobilita?ii articulare;
 • cre?terea for?ei musculare;
 • cre?terea rezisten?ei musculare;
 • cre?terea coordonarii, controlului ?i echilibrului;
 • corectarea deficitului respirator;
 • antrenamentul la efort dozat;
 • reeducarea sensibilita?ii.

Mi?carea poate fi:

 • activa – efectuata de catre pacient, în mod liber sau îngreunata cu aparate sau cu obiecte;
 • pasiva – efectuata de catre terapeut, cu scopul mobilizarii diferitor articula?ii, al întinderii ?i detensionarii musculare sau al stimularii circula?iei în anumite regiuni ale corpului;
 • activo-pasiva – când terapeutul ghideaza mi?carea pacientului pentru ca aceasta sa fie corecta din punct de vedere biomecanic.

Mobilizarea activa voluntara reprezinta fundamentul oricarui program kinetoterapeutic profilactic, terapeutic sau de recuperare.  Miscarea voluntara se realizeaza prin contrac?ie musculara si prin consum energetic. În miscarea activa voluntara contrac?ia este izotona, dinamica, muschiul modificându-si lungimea prin  apropierea sau  îndepartarea capetelor de inser?ie.

Indiferent de afec?iune vor fi aplicate în mod continuu urmatoarele manevre de nursing:

 • posturari alternative, antideclive, în pozi?ii articulare func?ionale;
 • nursing-ul escarelor: evaluare clinica, evaluarea riscului de apari?ie, tratament profilactic, farmacologic sau nefarmacologic, terapie fizicala prin lumina polarizata, ultrasunete, electrostimulare.

Abordarea non-farmacologica a durerii cronice poate cuprinde masuri terapeutice non-invazive (electroterapie, termoterapie, hidroterapie, masaj, crioterapie, terapie cognitiv-comportamentala, tehnici de biofeedback) sau invazive (acupunctura, stimularea electrica a maduvei spinarii). Abordarea non-farmacologica este utila ca adjuvant al terapiei farmacologice, fie adaugându-?i efectul antialgic la cel al medica?iei, fie permi?ând folosirea unor doze mai  mici de tratament, limitând astfel efectele adverse ale antialgicelor.

 

Electroterapia  consta în utilizarea ca agen?i terapeutici de curen?i de joasa, medie ?i înalta frecven?a ?i contribuie la amelioararea durerii din:

Tipurile de curent electric  utilizate în electroterapie sunt:

 • Curentul galvanic sub forma de simple galvanizari, bai galvanice ?i ionogalvanizari;
 • Curen?ii de joasa frecven?a cu impulsuri;
 • Terapie prin câmpuri magnetice de joasa frecven?a;
 • Curen?ii interferen?iali;
 • Unde scurte;
 • Tratament cu unde ultrascurte;
 • Laserterapie.

Termoterapia grupeaza o serie de proceduri care utilizeaza ca agent terapeutic factorul termic cald livrat organismului prin aplica?ii generale sau locale prin intermediul apei, al aerului, al razelor infraro?ii sau al unor substan?e ca parafina ?i namolul terapeutic. Efectul antialgic al acestor proceduri se produce prin urmatoarele mecanisme: efecte spasmolitice pe musculatura striata ?i pe cea neteda, efecte resorbtive, efecte de cre?tere a elasticita?ii ?esutului conjunctiv, efecte analgezice prin scaderea excitabilita?ii receptorilor pentru durere.

Termoterapia este indicata în urmatoarele afec?iuni:

 • Boala degenerativa axiala si periferica (spondilodiscartroza, coxartroza, gonartroza, etc)
 • Patologie abarticulara (tendinite, tenosinovite, leziuni ligamentare, bursite, etc)
 • Boli reumatismale inflamatorii aflate in remisiune – Spondilita anchilozanta, Artropatie psoriazica, Artrita reumatoida
 • Boala arteriala periferica de diverse cauze
 • Gastrita
 • Unele afec?iuni biliare
 • Boli prin depuneri de cristale (guta, boala prin depunere de pirofosfat de calciu si hidroxiapatita)
 • Nevralgii, radiculite, pareze
 • Afec?iuni neurologice înso?ite de spasticitate

Masajul terapeutic consta dintr-o serie de manevre manuale aplicate sistematic pe suprafa?a corpului care au rolul de a relaxa musculatura ?i de a scadea pragul la durere. Masajul contribuie la o diminuare a starii de excita?ie produse de stres, la scaderea pulsului ?i la scaderea cantita?ii de oxigen.

 

Crioterapia consta în expuneri scurte ale tegumentului la temperaturi apropiate de temperatura de înghe? ?i este utilizata mai ales în scopul reducerii unor simptome musculare ?i osoase. Este indicata în: contracturi musculare, perioadele acute ale afec?iunilor reumatice abarticulare, mai ales la nivelul umarului, edemul posttraumatic dupa luxa?ii, entorse, torticolis.

 

Terapia cognitiv-comportamentala se adreseaza componentei psihosociale a durerii cronice, furnizând pacientului informa?ii cu caracter educativ cu rol în diminuarea senza?iilor de anxietate. Aceasta forma de terapie se bazeaza pe antrenamentul pentru diverse tehnici de relaxare care contribuie la diminuarea stresului, la scaderea tensiunii musculare, la  ?inerea sub control a anxieta?ii ?i a depresiei.

 

Biofeedback-ul utilizeaza metode electronice de monitorizare care ofera pacientului un feedback imediat asupra unor parametri care se modifica în timpul unei ac?iuni sau interven?ii. Acesta permite pacientului sa înve?e cum sa influen?eze raspunsul, fiind util în cefalee, fibromialgie, artrita reumatoida, boala Raynaud.Coronavirus si infectia COVID-19

Ce este un coronavirus

Coronavirusurile sunt o familie numeroasa de virusuri care pot provoca boli la animale sau oameni. La om provoaca infectii respiratorii, de la raceala comuna la boli mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) si Sindromul respirator acut sever (SARS). Cel mai recent coronavirus descoperit provoaca boala coronavirus COVID-19.

Ce este COVID-19 ?

COVID-19 este boala infectioasa cauzata de coronavirusul cel mai recent descoperit. Acest nou virus si aceasta boala nu au fost cunoscute înainte de aparitia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Care sunt simptomele COVID-19?

Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, oboseala si tusea uscata. Unii pacienti ar mai putea sa aiba dureri de cap, congestie nazala, dureri în gât sau diaree. Aceste simptome sunt de obicei usoare, cu debut treptat. Unele persoane se infecteaza, dar nu dezvolta niciun simptom si nu se simt rau. Majoritatea oamenilor (aproximativ 80 %) se recupereaza fara a avea nevoie de tratament special. Aproximativ 1 din fiecare 6 persoane care sufera de COVID-19 devine grav bolnava si prezinta dificultati de respiratie. Persoanele în vârsta, precum si cele cu probleme medicale subiacente, cum ar fi hipertensiunea arteriala, probleme cardiace sau diabet, sunt mai susceptibile sa dezvolte o forma grava. Aproximativ 2 % dintre persoanele suferinde de aceasta boala au murit. Persoanele cu febra, tuse si dificultati de respiratie trebuie sa solicite asistenta medicala.

Cum se raspândeste COVID-19 ?

Oamenii se pot îmbolnavi de COVID-19 de la altii care au virusul. Boala poate fi transmisa de la o persoana la alta prin secretii sub forma de picaturi mici, care sunt raspândite atunci când persoana infectata tuseste sau stranuta. Aceste picaturi se aseaza pe obiectele si suprafetele din jur. Alte persoane se îmbolnavesc de COVID-19 atingând aceste obiecte sau suprafete, apoi atingându-si ochii, nasul sau gura. Oamenii pot, de asemenea, sa se îmbolnaveasca de COVID-19 daca respira direct secretiile raspândite de o persoana infectata care tuseste sau stranuta. Acesta este motivul pentru care este important sa stati la mai mult de 1 metru de o persoana bolnava.

OMS evalueaza cercetarile în curs de desfasurare a modului în care COVID-19 este raspândita si va continua sa împartaseasca rezultatele actualizate.

CoVID-19 poate fi transmisa de o persoana care nu are simptome ?

Principala modalitate de raspândire a bolii este prin picaturi expulzate de cineva care tuseste sau stranuta. Riscul de infectie COVID-19 de la cineva care nu prezinta nici un fel de simptome este foarte mic. Multe persoane bolnave de COVID-19 prezinta doar simptome usoare. Acest lucru este valabil în special în primele etape ale bolii. Prin urmare, este posibila imbolnavirea de COVID-19 de la cineva care are, de exemplu, doar o tuse usoara fara sa se simta rau.

OMS evalueaza cercetarile în curs de desfasurare a perioadei de transmitere a COVID-19 si va continua sa împartaseasca rezultatele actualizate.

Cine risca sa dezvolte forme severe ale bolii ?

Înca se strâng informatii despre modul în care COVID-19 afecteaza oamenii. Persoanele în vârsta si persoanele cu afectiuni medicale preexistente (cum ar fi hipertensiunea arteriala, boli de inima sau diabet) par sa dezvolte o forma grava de boala, mai des decât celelalte categorii.

Antibiotice sunt eficiente în prevenirea sau tratarea COVID-19 ?

Nu. Antibioticele nu functioneaza împotriva virusurilor, functioneaza doar pe infectii bacteriene. COVID-19 este cauzat de un virus, deci antibioticele nu functioneaza. Antibioticele nu trebuie utilizate ca mijloc de prevenire sau tratament al COVID-19. Acestea trebuie utilizate doar conform indicatiilor unui medic pentru a trata o infectie bacteriana.

Exista un vaccin, medicament sau tratament pentru COVID-19 ?

Nu înca. Pâna în prezent, nu exista niciun vaccin si niciun medicament antiviral specific care sa previna sau sa trateze COVID-19. Cei afectati ar trebui sa aiba grija pentru ameliorarea simptomelor. Persoanele cu boli grave trebuie spitalizate. Majoritatea pacientilor se recupereaza datorita îngrijirii primite din faza incipenta.

Posibile vaccinuri si unele tratamente medicamentoase specifice sunt în curs de investigare. Acestea sunt testate prin studii clinice. OMS coordoneaza eforturile de dezvoltare a vaccinurilor si a medicamentelor pentru prevenirea si tratarea COVID-19.

Cele mai eficiente metode de a va proteja pe voi si pe ceilalti împotriva COVID-19 sunt sa va curatati frecvent mâinile, sa va acoperiti gura cand tusiti si sa mentineti o distanta de cel putin 1 metru fata de persoanele care tusesc sau stranuta.

Sursa : Organizatia Mondiala a Sanatatii

 

 


copyright @2008 bts