Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Acasa Informatii pacienti Legislatie Organigrama Utile
 

Ordin nr. 386/2004

din 07/04/2004


privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003


Publicat in MOF nr. 356 - 22/04/2004


 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 22/04/2004


Actul a intrat in vigoare la data de 22 aprilie 2004    Având în vedere prevederile art. 38 alin. (3) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, vazând Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala nr. OB3.992/2004, în temeiul prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aproba Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 2. - Respectarea prevederilor prezentului ordin este obligatorie pentru toti furnizorii de servicii de sanatate din România.

   Art. 3. - Directia generala asistenta medicala, celelalte directii din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, precum si unitatile sanitare de orice fel vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 4. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


   Ministrul sanatatii,

Ovidiu Brînzan


   Bucuresti, 7 aprilie 2004.

   Nr. 386.


   ANEXA

 

   NORME

de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003Norma

din 07/04/2004


de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003


Publicat in MOF nr. 356 - 22/04/2004


 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 22/04/2004


Actul a intrat in vigoare la data de 22 aprilie 2004   Art. 1. - Unitatile sanitare de orice fel, denumite în continuare unitati, care acorda îngrijiri de sanatate sau îngrijiri terminale si în care sunt efectuate interventii medicale, au obligatia de a furniza pacientilor informatii referitoare la:

   a) serviciile medicale disponibile si modul de acces la acestea;

   b) identitatea si statutul profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;

   c) regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata internarii în unitati cu paturi;

   d) starea propriei sanatati;

   e) interventiile medicale propuse;

   f) riscurile potentiale ale fiecarei proceduri care urmeaza a fi aplicata;

   g) alternativele existente la procedurile propuse;

   h) date disponibile rezultate din cercetari stiintifice si activitati de inovare tehnologica;

   i) consecintele neefectuarii tratamentului si ale nerespectarii recomandarilor medicale;

   j) diagnosticul stabilit si prognosticul afectiunilor diagnosticate.

   Art. 2. - (1) Unitatile trebuie sa asigure accesul egal al pacientilor la îngrijiri medicale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, vârsta, apartenenta etnica, origine nationala, religie, optiune politica sau antipatie personala.

   (2) Fiecare unitate trebuie sa cuprinda în regulamentul propriu de organizare si functionare prevederi referitoare la obligatia personalului angajat privind dreptul pacientilor la respect ca persoane umane.

   Art. 3. - Unitatile trebuie sa utilizeze toate mijloacele si resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale.

   Art. 4. - În situatia în care interventiile medicale sunt refuzate de catre pacienti care îsi asuma în scris raspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie sa li se explice consecintele refuzului sau opririi actelor medicale.

   Art. 5. - În situatia în care este necesara efectuarea unei interventii medicale unui pacient care nu îsi poate exprima vointa, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioara a vointei, daca aceasta este cunoscuta.

   Art. 6. - (1) În situatia în care, pentru efectuarea unei interventii medicale, se solicita consimtamântul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie sa fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele capacitatii sale de întelegere.

   (2) În situatia în care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îsi dea consimtamântul, unitatile au obligatia efectuarii în cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

   Art. 7. - (1) Fotografierea sau filmarea pacientilor în unitati, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului sau pentru evitarea suspectarii unei culpe medicale, se efectueaza fara consimtamântul acestora.

   (2) În toate situatiile care nu sunt prevazute la alin. (1) unitatile sunt obligate sa asigure obtinerea consimtamântului pacientului.

   Art. 8. - Participarea la activitati de cercetare stiintifica medicala a persoanelor care nu sunt capabile sa-si exprime vointa poate fi realizata numai dupa obtinerea consimtamântului reprezentantilor legali si numai în situatia în care cercetarea respectiva este efectuata si în interesul pacientilor.

   Art. 9. - Unitatile trebuie sa asigure accesul neîngradit al pacientilor la datele medicale personale.

   Art. 10. - (1) În situatiile în care se solicita informatii cu caracter confidential, unitatile au obligatia sa asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.

   (2) În situatiile în care datele referitoare la viata privata, familiala a pacientului influenteaza pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, unitatile le pot utiliza, dar numai cu consimtamântul acestora, fiind considerate exceptii cazurile în care pacientii reprezinta pericole pentru ei însisi sau pentru sanatatea publica.

   Art. 11. - În situatiile în care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru sanatatea femeii gravide, se acorda prioritate salvarii vietii mamei.

   Art. 12. - În asigurarea serviciilor din domeniul sanatatii reproducerii, unitatile trebuie sa asigure conditiile necesare alegerii de catre pacienti a celor mai sigure metode din punct de vedere al eficientei si lipsei de riscuri.

   Art. 13. - (1) Unitatile au obligatia de a asigura efectuarea de interventii medicale asupra pacientului numai daca dispun de dotarile necesare si de personal acreditat.

   (2) Interventiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate în absenta conditiilor prevazute la alin. (1) numai în cazuri de urgenta aparute în situatii extreme.

   Art. 14. - Unitatile pot asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat în care acesta poate beneficia de sprijinul familiei si al prietenilor, de suport spiritual si material pe tot parcursul îngrijirilor medicale.

   Art. 15. - (1) La cererea pacientilor internati, unitatile cu paturi trebuie sa asigure conditiile necesare pentru obtinerea de catre acestia a altor opinii medicale, precum si pentru acordarea de servicii medicale de catre medici acreditati din afara unitatii.

   (2) Plata serviciilor medicale acordate pacientilor internati de catre medicii prevazuti la alin. (1) se efectueaza în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

   Art. 16. - În scopul asigurarii continuitatii îngrijirilor acordate pacientilor, precum si a serviciilor comunitare necesare dupa externare, unitatile stabilesc parteneriate cu alte unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, care dispun de medici, cadre medii sanitare si de alt personal calificat.Google Page Rank 6/10

copyright @2008 bts